مرور رده

67

راز گل سرخ/ شهلا حائری

راز گل سرخ   «كنسوئلو از صميم دل از تو سپاسگزارم كه همسرم هستى. اگر زخمى شوم كسى هست كه مرهمى بر زخم‏هايم نهد. اگر…