مرور رده

آرشیو 1390

80 81 83

نشیب/ه.ا.سایه

آب مي‌داند آيا كه زمين مي‌كِشدش؟ چه خرامنده بناز چه خروشنده بخشم همچنان سر به نشيب مي‌رود،…