ایرج افشار استاد من بود.

eslampanah (1)

دیدار و گفتگو با محمد حسین اسلام پناه دهمین نشست از این سلسله دیدارها در کتابفروشی آینده بود که صبح پنجشنبه 7 اسفند ماه 1393 برگزار شد.

در ابتدا علی دهباشی از آقای اسلام پناه برای پذیرش این دعوت برای حضور در کتابفروشی آینده تشکر کرد که به معنای سفر ایشان از کرمان به تهران به همین منظور بود. و در ادامه از استاد اسلام پناه خواست تا این نشست را با شرحی از زندگی خود آغاز کند.

محمد حسین اسلام پناه ، علی دهباشی و آرش افشار
محمد حسین اسلام پناه ، علی دهباشی و آرش افشار

و محمد حسین اسلام پناه زندگی خود را چنین روایت کرد: