اخبار فرهنگی

بخارای تابستانی در راه است

بخارای تابستانی در راه است

یکصد و سی و هفتمین شماره مجله بخارا (خرداد و تیر ۱۳۹۹) در مرحله چاپ قرار دارد و اوایل هفته آینده توزیع خواهد شد. این شماره مجله بخارا همراه است با مقا... Read more

بخارای نوروزی منتشر شد

بخارای نوروزی منتشر شد

سرانجام به همت کارگران چاپخانه وصحافی ایران چاپ بخارای نوروزی (شماره ۱۳۶ ) با تصویری از خلیل ملکی در پانصد و هفتاد و شش صفحه از فردا صبح (یکشنبه ۲۵ اس... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour