انعطاف‎پذیری فرهنگ ایرانیان / پریسا احدیان

salase

صبح روز پنجشنبه، پنجم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار، کتابفروشی آینده و مجلۀ بخارا میزبان پژوهشگری از جامعه شناسان ایران بود. در ابتدا علی دهباشی ضمن خوشامدگویی به میهمان جلسه، دربارۀ سوابق پژوهشی و کتب منتشر شده توسط محسن ثلاثی گفت:

“محسن ثلاثی مترجم آثار جامعه شناسی و انسان شناسی و استاد بازنشستۀ گروه انسان شناسی دانشگاه تهران است که برای ترجمۀ کتاب «فراسوی چپ و راست» اثر آنتونی گیدنز برندۀ جایزۀ کتاب سال شده است. از دیگر آثار او می توان به:

– ترجمۀ کتاب نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر، جورج ریترز، تهران: علمی.

-ترجمۀ زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه شناسی، لوئیس آلفرد کوزر، تهران:علمی.، تهران:مروارید.

– تألیف کتاب جهان ایران و ایران جهانی: تحلیل رویکرد جهانگرایانه در رفتار، فرهنگ و تاریخ ایرانیان، تهران: نشر مرکز.

– ترجمۀ کتاب پیامدهای مدرنیته، آنتونی گیدنز، تهران: نشر مرکز.

– ترجمۀ کتاب کالبد شناسی چهار انقلاب، کلارنس کرین برینتون، تهران: زریاب.

– ترجمۀ کتاب توتالیتاریسم، هانا آرنت، تهران: نشر ثالث.

– ترجمۀ کتاب درآمدی به جامعه شناسی، بروس کوهن، تهران: توتیا.

– ترجمۀ کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ساموئل هانتینگون، تهران: علم.

– ترجمۀ کتاب زبان و اسطوره ارنست کاسیرر، تهران: مروارید.

– ترجمۀ کتاب اندیشۀ اجتماعی و سیاسی سبز، تهران: جامعه شناسان.

– ترجمۀ کتاب انسان شناسی: کشف تفاوت­های انسانی، کنراد فیلیپ کاتک، تهران: علمی.

– ترجمۀ کتاب انسان شناسی فرهنگی، فرد پلاگ، دانیل بیتس، تهران: علمی.

– غریزۀ جنسی و سرکوب آن در جوامع ابتدایی، برانیسلاو مالینفسکی، تهران: نشر ثالث.

– جادۀ ابریشم، دیوید براونستون، آیرین فرانک، تهران: سروش.

– جامعه باستان، لوئیس هنری مورگان، تهران، انتشارات مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

علی دهباشی از آثار متعدد دکتر ثلاثی سخن می گوید
علی دهباشی از آثار متعدد دکتر ثلاثی سخن می گوید

و بسیاری از کتب دیگر در زمینۀ جامعه شناسی که می توان بدان اشاره کرد. این بخشی کوتاه از کارنامۀ زرین ایشان در زمینۀ جامعه شناسی است به اضافۀ سال ها تدریس و دانشجویانی که رساله های دکتری خود را با استاد گذرانیده اند. کار آموزشی ایشان جایگاه ویژه ای دارد و جداگانه باید به آن پرداخت. امروز بیشتر دربارۀ کتاب «جهان ایرانی و ایران جهانی» محسن ثلاثی که یکی از منابع سخنرانی من در ونکوور بود، سخن می گوییم.