در سراي بوالحسن/ه.ا.سایه

در سراي بوالحسن   

 

 

هر كه به سراي بوالحسن درآيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد.

آنكه نزد خداي تعالي به جاني ارزد به ناني ارزد.

                                                                                شيخابوالحسن خرقاني

 

 

پيشكش به

دوست گرامي دكتر محمد اسلامي

به يادگار آن وقتِ خوش در خرقان

و حالتي كه رفت…

ارديبهشت 1387

 

 

آن سوي شب صنم به نماز ايستاده بود

پوشيده از دو ديدة كژبينِ كفر و دين.

 

وندر قفاي او

ايمان و نان و جان

بر تربتِ كرامتِ‌ انسان نهاده سر

پرتو فشان به عرشِ برين تابشِ جبين.

 

من چشمِ اشكبار نهفتم به آستين.