مرور رده

98

هدیه نوروزی بخارا

شماره نوروزی بخارا با مقالاتی از محمدعلی موحد، شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، محمدرضا باطنی ، ژاله آموزگار ، حورا…

نوروز 93

یک شغر از یکصد و یک شعر مننتشر نشده شفیعی کدکنی که در بخارا نوروزی منتشر شده است :