مرور رده

جشن نامه

سیمین دانشور از نگاه … /

دکتر قمر آریان «در اینکه زن یک اثر هنریست شکّی نیست. انسان به‌‌طور کلّی یک اثر هنریست به‌شرطی که انسانیت را قدر…