بانوی قصه ایران/ سیمین بهبهانی

دوست و فرزند گرامی من، علی دهباشی عزیز

سیمین دانشور نگین گرانبهایی‌ست در حلقه‌ استادانِ پیشگام قصّه‌نویسی و داستان‌سرایی‌ی اخیر ایران.

بانوی قصه‌ی ایران نامی‌ست که سالیان دراز برازنده‌ی‌ وجودِ او بوده است و خواهد بود.

سیمین دانشور، به گمان من، در صد سال اخیر یکی از چند شخصیّت برجسته و اثرگذار ادبیات داستانی‌ی ایران و به‌طور قطع یگانه پیش‌گام این فن در میان بانوان کشور ماست.

داستان‌نویسي‌ی ایران اکنون نام‌آورانی توانا دارد که مایه افتخار سرزمین خود هستند.

برای همه‌ی نویسندگان آرزوی سعادت و کامیابی می‌کنم. برای آنان که از میان ما رفته‌اند، ماندگاری‌ی جاوید نام و اعتبار می‌خواهم و برای آنان که هستند، از جمله «سیمین» عزیزم عمرِ دراز و توانایی و فزونی‌ی ارج و احترام آرزو می‌کنم.

سیمین بهبهانی، 6/4/1389

بخارا 75، فروردین ـ اردیبهشت 1389