کتابشناسی سیمین دانشور/ ناهید حبیبی آزاد

• از پرنده‌هاي‌ مهاجر بپرس‌ (مجموعه‌ داستان‌). تهران‌: نشر كانون‌: نشر نو، 1376. 124 ص‌.

• به‌ كي‌ سلام‌ كنم‌؟ (مجموعه‌ داستان‌ كوتاه‌) [تهران] : خوارزمي‌، 1359، 1362. 299 ص‌. [مجموعه‌ داستان‌ كوتاه]

• «به‌ كي‌ سلام‌ كنم‌.» در داستان‌نويسان‌ امروز ايران‌، گردآوري‌ تورج‌ رهنما، تهران‌، توس‌، (1363)، 181 192.

• «به‌ كي‌ سلام‌ كنم‌.» كتاب‌ الفبا. كتاب‌ پنجم‌ (زمستان‌ 1353).

• جزيره‌ سرگرداني‌، تهران‌: خوارزمي‌، 1372. 326 ص‌.

• ساربان‌ سرگردان‌، تهران‌: خوارزمي‌، 1380.

• «[داستاني‌ از سيمين‌ دانشور] » كتاب‌ الفبا، كتاب‌ اول‌ و دوم‌ (تابستان‌ و پاييز 1352).

• «[داستاني‌ از سيمين‌ دانشور] » كتاب‌ الفبا. كتاب‌ ششم‌، (تابستان‌ 1356).

• سووشون‌ تهران‌: خوارزمي‌، 1348، 1349. چاپ‌ شانزدهم‌ اين‌ كتاب‌ در سال‌ 1388 بوده‌ است‌.

• شناخت‌ و تحسين‌ هنر، تهران‌: نشر سيامك‌، 1375. 2 ج‌. در يك‌ مجلد (828 ص‌): مصور (بخش‌ رنگي‌). عكس‌. (سلسله‌ ادب‌ و انديشه‌). عنوان‌ ديگر: مجموعه‌ مقالات‌ شناخت‌ و تحسين‌ هنر (1372 1327 ه . ش‌.)

• شهري‌ چون‌ بهشت‌، تهران‌، خوارزمي‌، 1365. 181 ص‌. چاپ‌ اول‌، 1340. چاپ‌ 6، 1365.

• «صورتخانه‌.» در بازآفريني‌ واقعيت‌: مجموعه‌ 27 قطعه‌ از 27 نويسنده‌ معاصر. انتخاب‌ و حاشيه‌نويسي‌ محمدعلي‌ سپانلو. تهران‌: نگاه‌، 1368. ص‌ 147-172.

• غروب‌ جلال‌. قم‌: كتاب‌ سعدي‌، 1369. 40 ص‌.

• غروب‌ جلال‌. قم‌: نشر خرم‌، 1370. 40 ص‌.

مقالات

• آل‌احمد، جلال‌، در خدمت‌ و خيانت‌ روشنفكران‌. تهران‌: خوارزمي‌، 1357. ج‌: جدول‌.

• اعتصامي‌، پروين‌، ديوان‌ پروين‌ اعتصامي‌ / مقدمه‌: سيمين‌ دانشور، زير نظر حسين‌ محي‌الدين‌ الهي‌ قمشه‌اي‌؛ به‌ خط‌ بانوان‌ خوشنويس‌. تهران‌: انجمن‌ خوشنويسان‌ ايران‌؛ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، 1373. ل‌، 498 ص‌.

• حريري‌، ناصر، هنر و ادبيات‌ : گفت‌وشنودي‌ با پرويز ناتل‌ خانلري‌، سيمين‌ دانشور. بابل‌: كتابسراي‌ بابل‌، 1366. 106 ص‌.

• «از جهان‌ پهناور هنر» نقش‌ و نگار، س‌ 1، ش‌ 1 (1334)، 3-5.

• «از داستان‌ تا… گفتگو» با سيمين‌ دانشور.» كتاب‌ صبح‌، س‌ 7 (1369)، 9-14.

• «ازدواج‌ بعد از چهل‌ سالگي‌»، يغما، س‌ 1، ش‌ 10 (1327)، 471-471.

• «استاد حسين‌ بهزاد و آثار او»، نقش‌ و نگار، ش‌ 1 (1334)، 14-20.

• «استيك‌ هگل‌»، علم‌ و زندگي‌، س‌ 1، ش‌ 5 (1331)، 356-363.

• «بحثي‌ دربارة‌ مبادي‌ استتيك‌ Aesthetic »، مهرگان‌ (27 آبان‌، 9 دي‌، 23 دي‌، 30 دي‌، بهمن‌ و اسفند 1330) و (ارديبهشت‌ 1331).

• «به‌ ياد دوست‌» در باغ‌ بي‌برگي‌: يادنامه‌ مهدي‌ اخوان‌ ثالث‌. تهران‌: نشر ناشران‌، (1370)، 239-231.

• «بيوگرافي‌ استاد حسين‌ بهزاد و آثار او»، نقش‌ و نگار، س‌ 1، ش‌ 1 (1334)، ص‌ 14-20.

• «پيوند يوش‌ و شيراز»، آدينه‌، ش‌ 118 (1376)، 28-29.

• [بررسي‌ كوتاهي‌ است‌ از چاپ‌ چهارم‌ كتاب‌ (… تارهايي‌) مجموعه‌ اشعار و منظومه‌هاي‌ حميد مصدق‌]

• «تحول‌ زيبايي‌ در شعر كهن‌ فارسي‌ از واقعيت‌ تا نمادگرايي‌ عرفاني‌»: كيهان‌ سال‌ 1366 1365، ص‌ 33-42.

• «چرا جزيرة‌ سرگرداني‌؟»، تكاپو، ش‌ 7 (1372)، 76-77.

• «حضور جلال‌ در انقلاب‌ مردم‌ ايران‌»، كيهان‌ (14 شهريور 1358)، 10.

• «دربارة‌ تاريخ‌ موسيقي‌»، علم‌ و زندگي‌، س‌ 1، ش‌ 3 (1330)، 286.

• «دربارة‌ رنگ‌ محل‌»، نقش‌ و نگار، س‌ 6، ش‌ 7 (1339)، 1-3.

• «دربارة‌ سهراب‌ سپهري‌»، كتاب‌ ماه‌، س‌ 1، ش‌ 2 (1341)، 185-187.

• «دربارة‌ شناخت‌ هنر»، علم‌ و زندگي‌، س‌ 1، ش‌ 2 (1230)، 191-192. [نقد كتاب‌: شناخت‌ هنر، نوشته‌ هوشنگ‌ ايراني‌]

• [«درگذشت‌ جلال‌ آل‌احمد»]، در مرغ‌ حق‌. به‌ كوشش‌ قاسم‌ ميرآخوري‌. تهران‌: جامي‌، (1376)، 21-22.

• «رابطة‌ زيبايي‌شناسي‌ با ديگر علوم‌»، علم‌ و زندگي‌، س‌ 1، ش‌ 2 (1330)، 162-166.

• «ره‌آورد سفر»، نقش‌ و نگار، س‌ 3، ش‌ 4 (1336)، 1-3.

• «سخن‌ شهادت‌»، كيهان‌، (22 شهريور 1358)، 6.

• «سومين‌ نمايشگاه‌ دوسالة‌ (بي‌انال‌) نقاشي‌»، كيهان‌ ماه‌. ش‌ 1 (خرداد 1341).

• «شما را به‌ خدا بس‌ كنيد!»، گردون‌، س‌ 4، ش‌ 29 / 30 (1372)، 25.

• «شوهر من‌؛ جلال‌»، اطلاعات‌ (20 شهريور 1359).

• «شوهر من‌ جلال‌ [آل‌احمد]»، انديشه‌ و هنر، كتاب‌ 5 (1342)، 344-350.

• «شوهر من‌ جلال‌»، انديشه‌ و هنر، ش‌ 4 (مد 1343). (ويژه‌نامه‌ جلال‌ آل‌احمد)

• «شوهر من‌، جلال‌» در مرغ‌ حق‌. به‌ كوشش‌ قاسم‌ ميرآخوري‌ 29-33 حيدر شجاعي‌.
تهران‌: جامي‌ (1376).

• «شوهر من‌ جلال‌»، در يادنامة‌ جلال‌ آل‌احمد. به‌ كوشش‌ علي‌ دهباشي‌. تهران‌: شهاب‌ ثاقب‌؛ (1378)، 72-81.

• «شوهر من‌ جلال‌»، كاوه‌، س‌ 7 (1348)، 214-220.

• «غروب‌ جلال‌»، آرش‌، س‌ 5، ش‌ 6 (1360)، 47-61.

• «غروب‌ جلال‌»، يادنامة‌ جلال‌ آل‌احمد، به‌ كوشش‌ علي‌ دهباشي‌. تهران‌: شهاب‌ ثاقب‌، (1378)، 22-35.

• «فاجعه‌»، گردون‌، س‌ 4، ش‌ 33و34 (1372).

• «كنكاش‌ در انديشه‌هاي‌ جلال‌ آل‌احمد»، كمك‌، س‌ 2، ش‌ 1 (1370)، 202-205.

• «گندمي‌ طلايي‌ بر مرزهاي‌ جزيره‌… گفتگو با سيمين‌ دانشور»، تكاپو، ش‌ 7 (1372)،
72-74.

• «لباس‌ زرتشتيان‌ ايران‌»، نقش‌ و نگار، س‌ 4، ش‌ 5 (1337)، 16-22.

• «مسائل‌ هنر معاصر»، در ده‌ شب‌: شب‌هاي‌ شاعران‌ و نويسندگان‌… به‌ كوشش‌ ناصر مؤذن‌، تهران‌: اميركبير، (1357)، 11-15.

• «مسئووليت‌ يك‌ مترجم‌ ادبي‌: گفتگو با سيمين‌ دانشور»، اطلاعات‌، (2 تير 1366)، ص 8.

• «رمزي‌ سياسي‌ فلسفي‌: گفتگو با سيمين‌ دانشور»، مفيد، ش‌ 2 (1336)، 26-28 و ش‌ 3، 16-22.

• «موسيقي‌ تاج‌ هنرهاست‌»، مهرگان‌، ش‌ 64 (4 آذر 1330)، 3 و ش‌ 65 (11 آذر 1330)، 3.

• «نبايد مأيوس‌ بود رئيس‌! تازه‌ اول‌ عشق‌ است‌: ديدار با سيمين‌ دانشور…»، اميد ايران‌، (21 خرداد 1358)، 16-19.

• «نمي‌خواستم‌ نويسندة‌ تك‌ اثره‌ باشم‌: گفتگو با سيمين‌ دانشور»، گردون‌، ش‌ 37-38 (1373)، 16-26.

• «هنر تصوير كتب‌ خطي‌ در ايران‌»، نقش‌ و نگار، ش‌ 3 (1335)، 35-44.

• «هنر و مذهب‌»، نقش‌ و نگار، س‌ 5، ش‌ 6 (1338)، 3-4.

• «ياد جلال‌ آل‌احمد در گفتگو با سيمين‌ دانشور»، در يادنامة‌ جلال‌ آل‌احمد. به‌ كوشش‌ علي‌ دهباشي‌. تهران‌: شهاب‌ ثاقب‌، (1378)، 495-510.

• «ياد جلال‌ آل‌احمد: گفتگو با سيمين‌ دانشور» كيهان‌ فرهنگي‌، س‌ 4، ش‌ 16 (1366)، 3-10.

• «ياد نيمايوشيج‌»، جهان‌ نو، س‌ 23، ش‌ 10 / 12 (1347)، 152-157.

• «[… ياد و خاطره] »، در مرغ‌ حق‌. به‌ كوشش‌ قاسم‌ ميرآخوري‌. تهران‌: جامي‌، (1376)، 41.

• «يادها و خاطره‌ها»، در نيمه‌ ديگر : ويژه‌ سيمين‌ بهبهاني‌. به‌ كوشش‌ فرزانه‌ ميلاني‌، [؟] ص‌ 11-15.

• رياحي‌، ليلي‌. ملك‌ جمشيد، سروده‌ ليلي‌ رياحي‌؛ ديباچه‌ سيمين‌ دانشور. تهران‌: نشر سيامك‌، 1376. 194 ص‌.

ترجمهها

• «اعتقادي‌ خلاف‌ عقايد همگان‌ دربارة‌ كافكا»، كتاب‌ ماه‌، س‌ 1، ش‌ 2 (1331)، 76-84.

• «پيتون‌، آلن‌، 1903 1998. Paton, Alan بنال‌ وطن‌، تهران‌: خوارزمي‌، 1351. 291 ص‌. عنوان‌ اصلي‌: Cry, The Beloved Country اين‌ كتاب‌ در سال‌ 1348 تحت‌ عنوان‌ مويه‌ كن‌ سرزمين‌ محبوب‌ توسط‌ انتشارات‌ اميركبير منتشر شده‌ است‌. چاپ‌ ششم‌: 1373.

• «تاريخ‌ اجتماعي‌ هنر». آرش‌، س‌ 2، ش‌ 4 (1347)، 7 33 و ش‌ و، 22-36.

• چخوف‌، آنتون‌ پاولوويچ‌، 1860 1904 Chekov, Anton Pavlovich باغ‌ آلبالو (نمايشنامه‌ در چهار پرده‌) / نوشته‌ آنتوان‌ چخوف‌؛ اصفهان‌: نشر اسپادانا، 1370. 103 ص‌.

• بهترين‌ داستان‌هاي‌ چخوف‌ تهران‌: صفي‌ عليشاه‌، 1330. 143 ص‌.

• چخوف‌، آنتون‌ پاولوويچ‌، تيفوس‌ تهران‌: [بي‌ نا، بي‌ تا].

• چخوف‌، آنتون‌ پاولوويچ‌، دشمنان‌ تهران‌: اميركبير، 1351. 204 ص‌.

• چخوف‌، آنتون‌ پاولوويچ‌، دشمنان‌ تهران‌: جيبي‌، 1341. 272 ص‌.

• چخوف‌، آنتون‌ پاولوويچ‌، دشمنان‌ تهران‌: مؤسسه‌ انتشارات‌ نگاه‌، 1376. 314 ص‌.

• چخوف‌، آنتون‌ پاولوويچ‌، دشمنان‌ تهران‌: جيبي‌، 1341. 272 ص‌.

• «داستان‌هايي‌ از آلوتاگاوا». كيهان‌ ماه‌، ش‌ 1 (خرداد 1341).

• «بارهاي‌ آدمي‌». يغما، س‌ 1، ش‌ 9 (1327)، 425-427.

• چهل‌ طوطي‌، ترجمه‌ و تحرير سيمين‌ دانشور، جلال‌ آل‌احمد؛ طرح‌هاي‌ داخل‌ كتاب:‌ اردشير محصص‌. تهران‌، كتاب‌ موج‌، 1351.

• «چهل‌ طوطي‌ اصل‌». يغما، س‌ 18، ش‌ 1 (1344)، 13-21 و ش‌ 2. 74-78 و ش‌ 3،
142-144، و ش‌ 4، 195-200.

• ماه‌ عسل‌ آفتابي‌ : مترجم‌ و گردآورنده‌. دانشور. تهران‌: رواق‌، فردوسي‌، 1362.

• چهل‌ طوطي‌، نويسنده‌ و مترجم‌ سيمين‌ دانشور، جلال‌ آل‌احمد. تهران‌، ميترا، مجيد، 1373. 72 ص‌.

• «وجدان‌ گم‌ شده‌ بود…»، ترجمه‌ و اقتباس‌ سيمين‌ دانشور. يغما، س‌ 1، ش‌ 7 (1327).

• رائو، راجه‌، «آكاي‌ يا». كيهان‌ ماه‌، ش‌ 2 (شهريور 1341).

• سارويان‌، ويليام‌، كمدي‌ انساني‌ يا پيك‌ مرگ‌ و زندگي‌، تهران‌: ابن‌ سينا، 1333. [320] ص‌.: مصور.

• سارويان‌، ويليام‌، كمدي‌ انساني‌ يا پيك‌ مرگ‌ و زندگي‌، تهران‌: ابن‌ سينا؛ دانش‌؛ فرانكلين‌. [بي‌ تا]، 320 ص‌. مصور.

• شيلر، آرتور. بئاتريس‌ [بي‌ جا: بي‌ نا]، 1333. 68 ص‌.

• شيلر، آرتور. بئاتريس‌ تهران‌: جاويدان‌، 1354. 176 ص‌.

• كارنگي‌، ديل‌، 1888 1955، رمز موفق‌ زيستن‌ [بي‌ جا] : جامي‌، 1372. 171 ص‌. [عنوان‌ ديگر: شرح‌ حال‌هاي‌ پنج‌ دقيقه‌اي].

• كورلند، مرولد، 1908 (ويراستار) همراه‌ آفتاب‌، تهران‌: اميركبير، 1362. 313 ص‌. [اين‌ كتاب‌ در سال‌ 1337 توسط‌ كتاب‌هاي‌ جيبي‌، فرانكلين‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌].

• موراويا، آلبرتو. ماه‌ عسل‌ آفتابي‌ تأليف‌ آلبرتو موراويا [… و ديگران] ؛ ترجمه‌ سيمين‌ دانشور. قم‌: حر، 1370. 168 ص‌.

• «موراويا، آلبرتو»، آرش‌، س‌ 3، ش‌ 2 (1346).

• هاثورن‌، ناتانيل‌، 1804 1864. Howthorne, Nathaniel، داغ‌ ننگ‌ ؛ تهران‌: خوارزمي‌، 1369. 252 ص‌. بها: 1400 ريال‌. عنوان‌ اصلي‌: The Scarlet Letter چاپ‌ قبلي‌: نيل‌ (فرانكلين‌)، 1346. چاپ‌ چهارم‌. اين‌ كتاب‌ در سال‌ 1333 نيز چاپ‌ شده‌ است‌.

• هاثورن‌، ناتانيل‌. داغ‌ ننگ‌، تهران‌: نيل‌، فرانكلين‌، 1346. 224 ص‌.

• هاوزر، آرنولد. «تاريخ‌ اجتماعي‌ هنر»، آرش‌، س‌ 3، ش‌ 4 و ش‌ 6 (1347).

آثار سيمين دانشور به زبان ديگر

• Sutra & other stories / Simin Danishvar; translated from the Persian by Washington, D.C. : Mage Publishers, 1989 – 1368. Maryam Mafe. 183 p

• Sutra & other stories / Simin Danishvar; translated from the Persian by Hassan Javadi, Amin Neshti. – Washington, D.C. : Mage Publishers, 189 p

آثار ديگران دربارة سيمين دانشور

• رهنما، تورج‌، يادگار خشكسالي‌هاي‌ باغ‌ : نمونه‌هايي‌ از داستان‌هاي‌ كوتاه‌ امروز (1357 1300). تهران‌: نيلوفر؛ دوستان‌، 1376. 576 ص‌، داستان‌هايي‌ از محمد علي‌ جمالزاده‌ سيمين‌ دانشور صادق‌ هدايت‌ و…

• اربابي‌، عيسي‌. چهار سرو افسانه‌ : پژوهشي‌ در آثار و زندگي‌ محمد علي‌ جمالزاده‌، صادق‌ هدايت‌، دكتر سيمين‌ دانشور و علي‌ محمد افغاني‌. تهران‌: نشر اوحدي‌، 1378. 255 ص‌.: مصور، عكس‌.

• اسپراكمن‌، پال‌. سووشون‌ [نوشته‌ دانشور، ترجمه‌ م‌. ر. قانون‌پرور]. ايرانشناسي‌، س‌ 3، (1370)، 194 199.

• اسفندياري‌، هاله‌. «نيمه‌ ديگر: ويژه‌ سيمين‌ دانشور.»، ايران‌نامه‌، س‌ 7 (1368)، 717-722.

• اكبري‌، ميانه‌. «تصوير خيالي‌ بين‌ دو پرانتز»، نقد و بررسي‌ كتاب‌ شهري‌ چون‌ بهشت‌ تأليف‌ سيمين‌ دانشور. فتح‌، (21/1/79).

• الباقي‌، ميترا. «قطار خالي‌ سياست‌… نگاهي‌ بر جايگاه‌ سياست‌ در زمانه‌هاي‌ سيمين‌ دانشور به‌ بهانه‌ هفتاد و نهمين‌ سال‌روز تولد نويسنده‌»، همشهري‌، (26/2/1379).

• بهبهاني‌، سيمين‌. «سيمين‌ دانشور»، در ياد بعضي‌ نفرات‌. تهران‌: البرز، صفحات‌ 9، 69، 145، 251، 271، 279، 580، 696، 704، 705، 711، 716، 738، 831.

• تهراني‌، محمود. «داستان‌ كوتاه‌ و بلند در اين‌ سرزمين‌»، آرش‌، س‌ 1، ش‌ 7 (1342).

• خانلري‌، زهرا. «كمدي‌ انساني‌ اثر ويليام‌ سارويان‌، ترجمه‌ سيمين‌ دانشور.»، سخن‌، س‌ 6 (1333)، 83-84.

• دوستخواه‌، جليل‌. «شهري‌ چون‌ بهشت‌: سيمين‌ دانشور»، راهنماي‌ كتاب‌، س‌ 5: 628-630. [انتقاد]

• رياحي‌، ليلي‌. «مگر قول‌ نداده‌ بوديد، زود نرويد!»، آدينه‌، ش‌ 140 (1378)، 57-58.

• زندي‌، مريم‌. «سيمين‌ دانشور (تصوير)»، در چهره‌ها. تهران‌: مؤلف‌، ج‌ 1 (1372)، 38-39.

• سپهر، كيوان‌. «سيمين‌ دانشور» در لوح‌ و قلم‌، تهران‌: كتاب‌ پرواز، (1370)، 29-34.

• «سطرهايي‌ از كتاب‌ سووشون‌»، دفترهاي‌ زمانه‌، ش‌ 3 (بهار 1349). نقد و نظر رمان‌ سووشون‌.

• سعيديان‌، عبدالحسين‌. «دانشور، 1300 ه . ش‌.» در دايرهًْ‌المعارف‌ نو. تأليف‌ عبدالحسين‌ سعيديان‌. تهران‌: علم‌ و زندگي‌، (1378)، 1894.

• «سيمين‌ دانشور»، در اثر آفرينان‌. تهران‌: انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگي‌، ج‌ 3 (1378)، 14.

• فاضلي‌، احمد. «ترجمه‌ داستان‌هاي‌ سيمين‌ دانشور»، نشر دانش‌، ش‌ 9 (78 1376)، 466-468.

• فاضلي‌، احمد. «صورتخانه‌ دانشور»، نشر دانش‌، س‌ 9، ش‌ 5 (1368)، 70-72.

• فرخزاد، پوران‌. «دانشور سيمين‌»، در دانشنامه‌ زنان‌ فرهنگساز ايران‌. تهران‌: زرياب‌، ج‌ 1 (1378)، 804-805.

• قويمي‌، فخري‌. «بانو سيمين‌ دانشور، نويسنده‌ پر ارج‌ و گرانمايه‌»، در كارنامه‌ زنان‌ مشهور ايران‌. تهران‌: كتاب‌هاي‌ جيبي‌، (1352)، 223-224.

• قانون‌پرور، م‌. ر. «سووشون‌: نوشته‌ سيمين‌ دانشور، ترجمه‌ م‌. ر. قانون‌پرور»، ايرانشناسي‌، ج‌ 3، (1370)، 194-199.

• كميساروف‌، د. «سيمين‌ دانشور و سووشون‌»، ترجمه‌ پرويز نصيري‌، پيام‌ نوين‌، س‌ 11، ش‌ 3 (1354)، 78-73.

• گلشيري‌، هوشنگ‌. «بررسي‌ آثار سيمين‌ دانشور»، نقد آگاه‌، (بهار 1363)، 161-308.

• گلشيري‌، هوشنگ‌. «جدال‌ نقش‌ با نقاش‌ در آثار سيمين‌ دانشور: از آتش‌ خاموش‌ تا سووشون‌. تهران‌: نيلوفر، 1377. 280 ص‌.

• معتقدي‌، محمود. «بگومگوي‌ نافرجام‌»، آدينه‌، ش‌ 130 (1377)، 39. [به‌ بهانه‌ چاپ‌ كتاب‌: جدال‌ نقش‌ با نقاش‌ در آثار سيمين‌ دانشور تأليف‌ هوشنگ‌ گلشيري‌].

• ميرآخوري‌، قاسم‌؛ شجاعي‌، حيدر. مرغ‌ حق‌: زندگي‌ و انديشه‌ جلال‌ آل‌احمد. تهران‌: جامي‌، 1376. 260 ص‌.: عكس‌ [مطالب‌ مختلفي‌ دربارة‌ سيمين‌ دانشور آمده‌ است‌].

• يزدانفر، فرزين‌. «صورتخانه‌ دانشور»، ايران‌نامه‌، س‌ 1، ش‌ 4 (1371)، 775-780.

• «جزيره‌ سرگرداني‌ [نوار] / نوشته‌ سيمين‌ دانشور؛ گويندگان:‌ پروين‌ دارايي‌، فهيمه‌ صفايي‌. تهران‌: حسينيه‌ ارشاد، 1375. 13 حلقه‌ نوار كاست‌ (60 دقيقه‌): ضبط‌ آزاد. كتاب‌ مربوط‌ به‌ اين‌ نوار توسط‌ انتشارات‌ خوارزمي‌ در سال‌ 1372 در 326 صفحه‌ براي‌ نابينايان‌ منتشر شده‌ است‌.

بخارا 75، فروردین ـ تیر 1389