مرور رده

73-72

رفت آنکه رفت و … / رودکی

اى آن كه غمگنى و سزاوارى‏ وندر نهان سرشك همى بارى‏ از بهر آن كجا ببرم نامش‏ ترسم ز بخت انده و دشوارى‏…

آینه / امیری فیروزکوهی

يك سرِ مو، در همه اعضاىِ من، نيست به فرمانِ من، اى واىِ من! عاريتى بيش نبود، اى دريغ، عقلِ من و هوشِ من و…

گو به چند / مظاهر مصفا

بوستان بان گردشى در بوستانت گو به چند؟ بوى گل خواهم شنيدن از دهانت گو به چند؟ خار ديوارم نه گل چينم به ديدارى…