گو به چند / مظاهر مصفا

بوستان بان گردشى در بوستانت گو به چند؟

بوى گل خواهم شنيدن از دهانت گو به چند؟

خار ديوارم نه گل چينم به ديدارى خوشم‏

ديدنى زين سان به جان من به جانت گو به چند؟

يك قفس جاى تماشا يك هوس گشت و گذار

يك نفس شور و نواى بلبلانت گو به چند؟

باز جستن از شميم شاخ گل پيغام يار

راز گفتن با نسيم رازدانت گو به چند؟

آرزوى آفتاب روى ماهى سوزدم‏

بوستان‏بان سايه‏يى از سايه‏بانت گو به چند؟

خون ز چشمم مى‏فشاند ياد روى و موى دوست‏

نرگسانت سنبلانت ارغوانت گو به چند؟

وارهيدن از غم هستى كنار جويبار

آرميدن زير سر و قصّه خوانت گو به چند؟

دکتر مظاهر مصفا ـ عکس از شهاب دهباشی

عبرتى از دفتر بى‏اعتبار عمرِ گل‏

درسى از آيينه آب روانت گو به چند؟

صحبت از طيش خريف تست نه عيش ربيع‏

نوش گل نه نيش خار بوستانت گو به چند؟

نيست گر وقت بهارت گوشه چشمى به من‏

گوش كن يك دم تماشاى خزانت گو به چند؟

آشيان پيش نسيمى سايه خارى مراست‏

نام اين گر آشيان است آشيانت گو به چند؟

اى بهار بى‏خزان ايران جاويدان من‏

جاى چشمى از غبار آستانت گو به چند؟

4/1/73