مرور رده

اخبار فرهنگی

نوروز

تَن صحّت، خاطر جمع، عمر دراز، روزی فراخ، گشایش کار، دشمنان پیاده، دوستان زیاده، رفعِ کُلِ بَلا « دعای…