نوروز

 

Nowrouz-2

تَن صحّت، خاطر جمع، عمر دراز،

روزی فراخ، گشایش کار،

دشمنان پیاده، دوستان زیاده، رفعِ کُلِ بَلا

« دعای مردم اهل بخارا در شب عید نوروز»