سال نو مبارک

دعای مردم بخارا در شب عید نوروز :
تن صحت ، خاطر جمع ، عمر دراز ، روزی فراخ، گشایش کار، دشمنان پیاده ، دوستان زیاده و رفع کل بلا..
با تشکر از استاد محمد احصایی