آدمی، دریغ/ دکتر سیروس شیمسا

  كاش آدمى‏

    قدر دانه بود

 هر كجا كه اوفتاد

 ساقه‏ اى و برگ و بار و سايه‏ اى‏

 گرچه بادهاى هولناك مى‏ برد ورا

 هر كجاى اين فراخناى خاك‏هاى ناشناس‏

 مى‏شود كه ريشه‏ اى دواند و اگر كه بخت سبز شد

    شود ستبر ساقه‏ اى‏

 وه چه شيشه‏ اى!

 دريچه را ببند

 آدمى‏

 مثل شاخه درخت‏هاى بى بر است‏

 تا كه از درخت خويش اوفتاد

 بار هيزم است، نيست در سرشت خشك سرنوشت او

    وهم سبز بيشه‏ اى‏

    فروردين 86

 باغ كريستال   م. ع. سپانلو

 اين برف نوين بوى گل يخ دارد

 هر بار كه در اتاق من مى‏بارد

 هر بوسه كه نام برف مى‏گيرد

 يادآور گرماى نفس بر لب سرد

 نقاشى رنگ‏هاى بى‏رنگ است.

 در باغ كريستال‏

 عمرى گذرنده‏

    دانه‏هاى برف‏

 تنديس تصادفى كه مى‏سازد

 هر بار شبيه توست‏

 پيغام هزارها سرانگشت سپيد

 روى گل يخ‏

 برنامه پايان سفر.

 تنديس بلور

 از عطر تو پلك‏هاى من سنگين شد

 سرماى تو بستر مرا آشفت‏

 اين برف نوين بوى تو را دارد

 من زير همين لحاف خواهم خفت.

    بهمن 86