مرور رده

بزرگان فرهنگ ایران

مرگ رؤیا/ سیمین دانشور

«سمرقند همچو قند        بدين‌ روزت‌ كي‌ اوفكند؟» آيا نام‌ شهر سمرقند بود؟ و اگر نبود چرا درويشي‌ كه‌ از…