آهنگ بوی جوی مولیان با لهجه فرارودی

موسیقی تیتراژ فیلمی درباره امیراسماعیل سامانی که در زمان شوروی ساخته شده است.

آهنگ بوی جوی مولیان با لهجه فرارودی: