محمدرضا مقتدر، مؤلف کتاب باغ‎های ایرانی

mogtader EMAIL (2)

دویست و یکمین شب از شبهای مجله بخارا به مهندس محمدرضا مقتدر اختصاص داشت که عصر یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی ملت در محل کانون زبان فارسی برگزار شد.

علی دهباشی در آغاز این نشست یادآور شد که برگزاری شب مهندس محمدرضا مقتدر، آرشتیکت ایرانی، شاید چندان با دیگر شب‎های مجله بخارا همخوانی نداشته باشد اما مجله بخارا در حقیقت به دلیل تألیف و انتشار کتاب باغ‎های ایرانی توسط مهندس مقتدر به برگزاری چنین شبی روی آورده است. و سپس دهباشی از منوچهر انور به عنوان اولین سخنران دعوت کرد و منوچهر انور در این باره چنین گفت:

منوچهر انور
منوچهر انور