عقاب/ پرویز ناتل خانلری

به دوستم صادق هدایت

«گویند زاغ سیصد سال بزید و گاه سال عمرش ازین نیز بگذرد… عقاب را سال عمر سی بیش نباشد.» (خواص الحیوان)

پرویز ناتل خانلری
پرویز ناتل خانلری