معانی طنزآمیز واژگان / نصرت کریمی

نوكر = كسي‌ كه‌ به‌ تازگي‌ كر شده‌ باشد. يا كر نوين‌.

دست‌ در كار = هنگامي‌ كه‌ پا در كار نباشد.

دستكاري‌ = دستي‌ كه‌ كاري‌ باشد.

كار دستي‌ = كاري‌ كه‌ با پا نتوان‌ انجام‌ داد.

دستمال‌ = دستي‌ كه‌ تمايل‌ به‌ ماليدن‌ دارد.

نصرت کریمی

دستور = دستي‌ كه‌ به‌ تور مي‌زند.

دست‌ به‌ سينه‌ = دستي‌ كه‌ براي‌ سينه‌زني‌ مناسب‌ باشد.

دست‌ چپ‌ = دستي‌ كه‌ چشمش‌ چپ‌ باشد.

دست‌ راست‌ = دستي‌ كه‌ كج‌ نباشد.

دست‌ خالي‌ = مثل‌ نان‌ خالي‌ يا دست‌ خال‌ خالي‌.

دست‌ خر = دستي‌ كه‌ خر و بي‌شعور باشد.

دست‌ فروش‌ = كسي‌ كه‌ دست‌ مي‌فروشد.

دست‌ خيس‌ = دستي‌ كه‌ مدام‌ در آب‌ باشد.

دست‌ دادن‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ را به‌ ديگري‌ مي‌بخشد.

دست‌ نشانده‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ را نشان‌ مي‌دهد.

دست‌ رو كردن‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ را پشت‌ رو مي‌كند.

دست‌ شستن‌ = كسي‌ كه‌ پايش‌ را نمي‌شويد.

دست‌ چسبانكي‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ آلوده‌ به‌ چسب‌ باشد.

دست‌ بكار = دستي‌ كه‌ بي‌كار نباشد.

دست‌ به‌ آب‌ = دستي‌ كه‌ در آب‌ باشد.

دستك‌ دنبك‌ = دستي‌ كه‌ دنبك‌ مي‌زند.

خوش‌ دست‌ = دستي‌ كه‌ خوشحال‌ و خوش‌ باشد.

دست‌ كج‌ = دستي‌ كه‌ راست‌ نباشد.

دست‌ و دل‌ باز = دستي‌ كه‌ دلش‌ بسته‌ نباشد.

دست‌ تهي‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ سوراخ‌ باشد.

دسته‌ جارو = كسي‌ كه‌ دستش‌ مثل‌ جارو باشد.

دست‌ بند = النگوي‌ مزاحم‌.

دست‌ بزن‌ = وقتي‌ كه‌ دست‌ به‌ زن‌ دست‌ مي‌زند

دست‌ زده‌ = مثل‌ بيد زده‌ يا دستي‌ كه‌ زده‌ شده‌ باشد

دست‌ تنها = دستي‌ كه‌ ازدواج‌ نكرده‌ باشد

دست‌ شوئي‌ = محلي‌ كه‌ در آنجا بيش‌ از شستن‌ دست‌، كارهاي‌ ديگر مي‌كنند

دست‌ چسبانكي‌ = دستي‌ كه‌ اموال‌ ديگران‌ به‌ آن‌ مي‌چسبد

گربه‌ رو = راهي‌ كه‌ گويا سگ‌ نمي‌تواند از آنجا عبور كند

گربه‌ي‌ بي‌چشم‌ و رو = آدمهاي‌ بي‌چشم‌ و رو براي‌ اينكه‌ از احساس‌ گناه‌ رنج‌ نبرند، اين‌ صفت‌ نابهنجار را به‌ گربه‌ نسبت‌ داده‌اند.

بازي‌ گربه‌ با دم‌ خود = ما انسانها هم‌ اگر همبازي‌ نداشته‌ باشيم‌، با يكجائي‌ از بدنمان‌ بازي‌ مي‌كنيم‌.

بچه‌ گربه‌ = مثل‌ بچه‌ انسان‌، از پدر و مادرش‌ زيباتر است‌.

گربه‌ي‌ خانگي‌ = مثل‌ غذاي‌ خانگي‌ سالمتر است‌

گربه‌ وحشي‌ = مسلماً از آدمها كه‌ با بمب‌ اتم‌ مليون‌ها همنوع‌ خودشان‌ را مي‌كشند، وحشي‌تر نيست‌.

گربه‌ دزده‌ = بيشتر از انسان‌ها دزد نيست‌.

شراب‌ = آبي‌ است‌ كه‌ شر به‌ پا مي‌كند.

قرطاس‌ = طاسي‌ كه‌ قر مي‌دهد

سخنران‌ = راني‌ كه‌ سخن‌ مي‌گويد

سخندان‌ = مثل‌ قندان‌. ظرفي‌ كه‌ در آن‌ پر از سخن‌ است‌

سرباز = كسي‌ كه‌ كلاه‌ بر سرش‌ نباشد

گنده‌ دماغ‌ = كسي‌ كه‌ دماغش‌ بوي‌ گند بدهد

پينه‌ دوز = كسي‌ كه‌ پايش‌ را تو كفش‌ هيچ‌ كسي‌ نمي‌كند اما دستش‌ هميشه‌ در كفش‌ ديگران‌ است‌.

استخر خالي‌ از آب‌ = براي‌ شناي‌ كساني‌ كه‌ شنا بلد نيستند

هميشه‌ طلبكار = كسي‌ كه‌ به‌ هيچ‌ كس‌ قرض‌ نداده‌ است‌

كوفته‌ كاري‌ = كوفته‌ با ادويه‌ي‌ كاري‌

تشخيص‌ = قايقي‌ كه‌ روي‌ آب‌ باشد

عاقبت‌ انديش‌ = كسي‌ كه‌ در زمان‌ حال‌ زندگي‌ نمي‌كند

خودبين‌ = كسي‌ كه‌ پيوسته‌ در مقابل‌ آئينه‌ باشد

قهوه‌خانه‌ = محلي‌ كه‌ فقط‌ چاي‌ مي‌دهند

بادمجان‌ = جاني‌ كه‌ دم‌ داشته‌ باشد

سبيل‌ = جمع‌ سه‌ بيل‌

نان‌ سنگك‌ = ناني‌ كه‌ مثل‌ سنگ‌ باشد

نردبان‌ = مثل‌ دربان‌، كسي‌ كه‌ نرده‌ را مي‌پايد

بازار = برعكس‌ بيزار

زنبور = زني‌ با موي‌ بور

قلم‌ خودنويس‌ = چيزي‌ كه‌ خودش‌ مي‌نويسد

دروازه‌ = دري‌ كه‌ هميشه‌ وازه‌

آشپز = كسي‌ كه‌ پلو پختن‌ بلد نباشد

تهران‌ = ته‌ ران‌

بيداد = كسي‌ كه‌ قادر به‌ داد زدن‌ نباشد

كار چاق‌ كن‌ = كسي‌ كه‌ كار را مثل‌ چپق‌ و قليان‌ چاق‌ مي‌كند.

كاردستي‌ = كاري‌ كه‌ پائي‌ نباشد.

ساعت‌ كار = اوقاتي‌ كه‌ همه‌ سر كار حاضرند ولي‌ كاري‌ انجام‌ نمي‌دهند.

خودكار = معده‌اي‌ كه‌ خودش‌ كار كند.

كارمزد = شلاقي‌ كه‌ مردم‌ بكار وامي‌دارد.

كار بدني‌ = كاري‌ كه‌ بدون‌ فكر انجام‌ شود.

كار فكري‌ = كسي‌ كه‌ بكار فقط‌ مي‌كند.

كاربر = كسي‌ كه‌ كار را مي‌برد.

خلاف‌ كار = چيزي‌ كه‌ در ايران‌ بسيار يافت‌ مي‌شود.

كار سياه‌ = كار بازغال‌

سفت‌ كاري‌ = كاري‌ كه‌ سفت‌ و سخت‌ باشد

نازك‌ كاري‌ = كار با كاغذ و زرورق‌

كار سنگين‌ = كسي‌ كه‌ با سنگ‌ كار مي‌كند.

كار اجباري‌ = كاري‌ كه‌ وقتي‌ انجام‌ نشود مسرت‌آميز است‌.

كار كودكان‌ = بازيگوشي‌

كار دستجمعي‌ = نتيجه‌ كار عظيم‌ است‌، اما هر كس‌ خيال‌ مي‌كند به‌ تنهائي‌ آن‌ كار عظيم‌ را انجام‌ داده‌ است‌.

كار بزرگ‌ = كاري‌ كه‌ از انسان‌هاي‌ كوچك‌ ساخته‌ نيست‌.

شيرين‌ كاري‌ = كاري‌ كه‌ در شيريني‌ پزي‌ انجام‌ مي‌شود.

تازه‌ كار = كارگري‌ كه‌ هنوز بيات‌ نشده‌ باشد.

كهنه‌ كار = كسي‌ كه‌ با كهنه‌ كار كند.

همه‌ كاره‌ = كسي‌ كه‌ هيچ‌ كار بلد نيست‌.

كارگاه‌ = محلي‌ كه‌ در آنجا گاهي‌ كار انجام‌ شود.

كارشكني‌ = كساني‌ كه‌ در شكستن‌ كار تخصص‌ دارند.

كارفرما = كسي‌ كه‌ كار نمي‌كند. فقط‌ كار را فرمان‌ مي‌دهد

كاردان‌ = كسي‌ كه‌ كار را مي‌داند ولي‌ انجام‌ نمي‌دهد

كارتونك‌ = كارتن‌ كوچك‌

كارمندان‌ = كسي‌ كه‌ روزي‌ يك‌ ساعت‌ به‌ اندازه‌ي‌ حقوقش‌ كار مي‌كند و بقيه‌ روز، عاطل‌ و باطل‌ است‌.

ستمكار = كسي‌ كه‌ اگر كار نكند، مفيدتر است‌.

شب‌ كار = كسي‌ كه‌ در تاريكي‌، كارش‌ رونق‌ دارد.

درستكار = كسي‌ كه‌ هميشه‌ كلاهش‌ پس‌ معركه‌ است‌.

شاهكار = شاهي‌ كه‌ چون‌ هيچ‌ كاري‌ نمي‌كند. پيوسته‌ مورد تحسين‌ است‌.

بدبخت‌ = كسي‌ كه‌ از ديدن‌ خوشبختي‌هاي‌ خود غافل‌ است‌.

خواهر و مادر = جوركش‌ آقايان‌ هنگام‌ مرافعه‌ و فحاشي‌

سرخوش‌ = كسي‌ كه‌ به‌ غير از سر تمام‌ بدنش‌ ناخوش‌ باشد.

خيره‌ سر = كسي‌ كه‌ خيره‌ به‌ سر خود نگاه‌ كند.

خودسر = كسي‌ كه‌ سرش‌ مال‌ خودش‌

بخارا 74، بهمن و اسفند 1388