گزارش اهداء جایزه به دکتر داریوش شایگان/ ترانه مسکوب

گفتگوي‌ تمدنها و فرهنگها چندي‌ است‌ به‌ يكي‌ از پارادايم‌هاي‌ بديل‌ عرصه‌ انديشه‌ بدل‌ گشته‌ است‌. اين‌ مفهوم‌ و به‌ عبارتي‌ اين‌ رويكرد فرهنگي‌ با نام‌ سيد محمد خاتمي‌ رييس‌ جمهور پيشين‌ ايران‌ پيوند خورده‌ است‌. پيشنهاد آقاي‌ خاتمي‌ و تصويب‌ آن‌ در سازمان‌ ملل‌ توانست‌ در آن‌ دوره‌ اذهان‌ جهانيان‌ را نسبت‌ به‌ ايرانيان‌ حساس‌ كند و به‌ اين‌ ترتيب‌ نام‌ ايران‌ دوباره‌ در صدر كشورها و ملل‌ فرهيخته‌ دنيا قرار گيرد. اگرچه‌ اين‌ اقدام‌ آقاي‌ خاتمي‌ به‌ لحاظ‌ عملي‌ به‌ جز تأسيس‌ مركزي‌ به‌ نام‌ گفتگوي‌ تمدنها كه‌ فعاليت‌هايي‌ در حوزه‌ فرهنگ‌ انجام‌ داد، دستاورد عيني‌ و عملي‌ ديگري‌ نداشت‌. اين‌ پروژه‌ با تحولات‌ سياسي‌ اخير در ايران‌ در هاله‌اي‌ از ابهام‌ فرو رفت‌. اما اين‌ داريوش‌ شايگان‌ بود كه‌ دو دهه‌ پيش‌ از خاتمي‌ تلاش‌ ارزشمند خويش‌ را براي‌ تبيين‌ مباني‌ فلسفي‌ اين‌ مقوله‌ آغاز كرده‌ بود و حتي‌ با توقف‌ كارهايش‌ در دوران‌ پس‌ از انقلاب‌، انديشه‌هاي‌ خويش‌ را به‌ شكلي‌ ديگر در قالب‌ آثاري‌ ارزشمند ارائه‌ كرد. دانشگاه‌ آرهوس‌  (Arhus)  در كپنهاگ‌ دانمارك‌ هر دو سال‌ يك‌ بار از طريق‌ كميته‌اي‌ متشكل‌ از استادان‌ و صاحب‌نظران‌ اين‌ حوزه‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ جايزه‌ جهاني‌ گفتگوي‌ تمدنها به‌ افراد يا سازمان‌هايي‌ مي‌نمايد كه‌ در راستاي‌ بسط‌ و گسترش‌ اين‌ فرهنگ‌ و ارائه‌ پژوهش‌هاي‌ ارزشمند در اين‌ باره‌ اقدامات‌ مؤثري‌ انجام‌ داده‌ باشند. لذا جايزه‌ 2009 ـ 2008 اين‌ دانشگاه‌ در ژانويه‌ 2010 در مراسمي‌ در  Music Hall  دانشكده‌ علوم‌ انساني‌ به‌ اين‌ دو شخصيت‌ برجسته‌ از ايران‌ اعطا شد و داريوش‌ شايگان‌ به‌ نمايندگي‌ از هر دو نفر به‌ ايراد سخن‌ پرداخت‌. اين‌ جايزه‌ يك‌ جايزه‌ فرهنگي‌ است‌ و به‌ گفته‌ دست‌اندركاران‌ آن‌ به‌ دور از هر گونه‌ شائبه‌ سياسي‌ به‌ پژوهشگران‌، دانشمندان‌ و سازمان‌هاي‌ فعال‌ در اين‌ حوزه‌ اعطا مي‌شود. به‌ همين‌ مناسبت‌ در وب‌ سايت‌ مربوط‌ به‌ اين‌ جايزه‌ و خلاصه‌اي‌ از انديشه‌ها و آثار داريوش‌ شايگان‌ و سيد محمد خاتمي‌ درج‌ شده‌ است‌.

www.globaldialogueprize.ogr

بخارا 74- بهمن و اسفند 1388