صاعقه/ سیلوانا سلمانپور

فراسوى سكوت‏

چشم‏اندازيست كه اراده را مى‏شوراند

و تعلل را

به توبيخ مى‏كشاند

اسب‏هاى جوان‏

در دشت‏ها

چهارنعل‏

و ابرهاى حادثه‏ساز

در فضا انبوه‏

صاعقه، شايد پريشانشان كند

اما

حركت در آنها نهادينه است‏

آنجا كه روح حركت جاريست‏

صخره‏هاى راكد

توان تقابل نخواهند داشت.

پس از صاعقه‏

باران خواهد باريد.

1380

بخارا 73-72، مهر ـ دی 1388