فریدون آدمیت مورخ خردگرا/ دکتر هایده مغیثی

     با آثار فريدون آدميت در دورانى كه به عنوان آرشيويست در سازمان نوپاى اسناد ملى ايران، در زمان رياست سيروس پرهام، كار مى‏كردم – و اكنون به نظرم عمرى پيش مى‏رسد – آشنا شدم. خواندن آثار آدميت و مورخين برجسته ديگرى چون احمد كسروى، و مطالعه منظم‏تر تاريخ نوين ايران و آشنايى با چهره‏ هاى اثرگذار تاريخى، سياست‏مداران و سياست‏بازان آن كه يك ضرورت حرفه‏اى بود به علاقه‏ اى شخصى و سياسى ماندگار تبديل شد. از آن پس در كار تحقيق در مورد ايران هميشه كتاب‏هاى آدميت برايم يكى از مهم‏ترين منابع تاريخ سياسى بوده.

     برجستگى نوشته ‏هاى آدميت از اين رو است كه او تنها راوى رويدادها و وقايع تاريخى نيست، بلكه با استفاده از روايت‏هاى وقايع‏نگاران و تحقيق، مطالعه و موشكافى اسناد تاريخى در پى علت‏ يابى است و مى‏كوشد دلايل اجتماعى و سياسى وقايع سرنوشت‏ ساز تاريخى را توضيح دهد و انگيزه عاملين و دست‏اندركاران را تحليل كند. شايد امروز بيش از هميشه روشن باشد كه عدم آشنايى يك ملت، بخصوص روشنفكران آن با تاريخ خود و بهره نگرفتن از تلاش‏هاى مورخين خردگرا و روشنگرى چون فريدون آدميت براى كالبد شكافى وقايع و چهره ‏هاى تاريخى چه عوارض شومى براى جامعه دارد.

     اهميت نوشته‏ هاى به چاپ رسيده آدميت تنها استفاده از متدولوژى مدرن تاريخ‏نگارى نيست. و نه حتى اين واقعيت كه او معتقد به «بى‏طرفى» مورخ نبود چرا كه جانبدارى نكردن خود نوعى جانبدارى است. زير متن كليه آثار آدميت، چه تحقيقات مستقل او و چه آثارى كه با مشاركت مورخ برجسته ديگر، هما ناطق، ارائه داده اعتقاد راسخ او به خردگرايى، تجدد، دموكراسى، ضرورت قانون و قانون‏گذارى عرفى و احترام به عامليت انسان، و بيزارى‏اش از استبداد، تحجر و خرافه به عنوان موانع عمده نوسازى فرهنگى سياسى، اجتماعى ايران بوده است بى آنكه تأثير مداخلات خارجى، و نفوذ بيگانه را نديده بگيرد. هر چند كه گاهى مفاهيم عامى كه در ارزيابى‏هاى خود بكار مى‏برد  تعصب‏ آميز به نظر مى‏رسد، نيز احترام فوق‏العاده يا شيفتگى آدميت نسبت به سياست‏گذاران ميهن‏دوستى چون اميركبير مانع مى‏شود كه او سياست «قاهرانه» امير  را در اوايل زمامدارى‏اش مورد انتقاد قرار دهد.

      هدف عمده تحقيقات تاريخى آدميت روشن كردن عوامل سياسى و اجتماعى داخلى و ويژگى‏هاى خاص فرهنگى ايران در روند تجدد و پروسه دست و پا شكسته مدرنيته آن است با اميد راهيابى آينده. خدمت بزرگ فريدون آدميت به تاريخ‏نگارى هوشمندانه و عدالت‏جويانه در سعى او است براى هوشيار كردن جامعه به وجود تلاش‏هاى روشنگرانه بومى و توضيح دلايل ناكامى اين تلاش‏ها. كوشش او مقابله با عوارض روانى استعمار و ستم و هويت تحقير شده ملى است تا ايرانيان عقلانيت، تجدد، حكومت قانون و دموكراسى را در انحصار و توان تمدن غرب نبينند، از وجود و دلايل شكست تلاش‏هاى انديشمندان تجددطلب ايران آگاه باشند، و راه‏هاى ديگرى براى تحقق اين خواسته‏ ها بيابند. اين خدمتى است ماندگار و شايسته سپاس.