One Comment

  1. 1

    احمد رضا نظری چروده

    من که یک گیلانی هستم به این مرد تهرانی یعنی دکتر ستوده افتخار میکنم چراکه با کتاب از استاراتااستراباد

    ابنیه واثارباستانی گیلان را شناختم واین همه به همت این مرد بزرگ است که سالیان متمادی این کتاب گرانسنگ ۱۰جلدی را که مصور نیز هست نوشته است دکتر ستوده یعنی مرد خستگی ناپذیر .
    سالها با عزت وسرافرازی بزیاد.دکتر نظری چروده

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour