ـایرج محلل، یزدان بخش قهرمان، امیر هوشنگ کاووسی ، مصطفی بی آزار، علی دهباشی و انجوی شیرازی