اخبار فرهنگی

شب توفیق سبحانی با حضور محمدعلی موحد،محمدرضا شفیعی کدکنی و حسن انوری برگزار شد/ آیدین پورخامنه

شب توفیق سبحانی با حضور محمدعلی موحد،محمدرضا شفیعی کدکنی و حسن انوری برگزار شد/ آیدین پورخامنه

  دویست و هشتاد و هشتمین شب مجله بخارا به دکتر توفیق سبحانی اختصاص داشت که با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، گنجینه پژوهشی ایرج افشار، انتشارا... بیشتر بخوانید

2016 Developed By Nasour Naghipour