مرور برچسب

خاطرات

پرياي من/فاطمه ابطحي

باز هم هملت‏وار خود را بر سر دوراهى قرار مى‏دهم. اگر حرف دلم را بزنم كه آسمان به زمين نمى‏آيد. اما اگر حرف دلم را…