One Comment

  1. 1

    فریدون

    نیای او پزشک بود و از سوی ناصرالدین شاه موتمن الاطبا لقب گرفته بود. در دوره رضا شاه که داشتن نام خانوادگی اجباری شد پدرش نام خانوادگی موتمن را برگزید. کتاب او که برنده جایزه سلطنتی شد ” شعر و ادب فارسی” نام داشت . او زندگی درویشانه ای داشت و ایران دوست بود. به دبیرستان البرز عشق میورزید وتا سال ۱۳۵۷ که مجبور به رها کردن معلمی شد در آنجا درس میداد. گویا نام البرز را هم او به دکتر جردن پیشنهاد کرده بود. او صائب شناس بود و پس از چندین سده در روزگار کنونی ، او این شاعر را معرفی دوباره کرد. روانش شاد!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour