سخنرانی دکتر علی بنوعزیزی

 

سخنرانی دکتر علی بنوعزیزی در نشست «شاهرخ مسکوب و جهان اساطیر ایرانی»
بیست و ششم فروردین ۱۴۰۱
گروه مطالعات سیاست و تمدن

https://www.aparat.com/v/AquH3