شب بندر تاریخی کنگ

 

به منظور آشنایی با ” بندر تاریخی کُنگ ” که یکی از مهمترین هسته های زیستی در حاشیه شمالی خلیج فارس است و در سال 1396 اقدامات مقدماتی ثبت جهانی آن آغاز شده است، مجله بخارا شبی را بدین منظور اختصاص داده است که در ساعت 17 بعد از ظهر دوشنبه ، بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۹۸که در سالن همایش موزه ملی ایران برگزار خواهد شد . در این مراسم سخنرانان : محمد حسن طالبیان ، شیوا آراسته (مشاور مظالعات و طرح احیای بافت تاریخی بندر کنگ ) ، ایوب زارعی (شهردار بندر کنگ ) ، ناخدا علی بحری ( مدیر موزه مردم شناسی بندر کنگ ) درباره وجوه گوناگون تاریخی ، فرهنگی ، معماری و شهرسازی و میراث ناملموس بندر کنگ سخنرانی خواهند کرد.
بندر تاريخي کنگ در حاشيه خليج فارس يکي از ارزشمندترين هسته هاي شکل گيري زندگي جمعي در ايران به شمار مي رود. قدمت اين هسته تاريخي به بيش از 1000 سال مي رسد و در طول تاريخ بارها دچار تخريب و احياي مجدد شده است. آنچه امروز از اين هسته تاريخي به جاي مانده بندري زيبا با معماري منحصر به فرد است که با وجود تمام آسيب هاي وارد آمده در طول تاريخ، انسجام و هويت بافت تاريخي آن حفظ شده و مانند نگيني در حاشيه خليج فارس خودنمايي مي کند.
اين بافت تاريخي منسجم و يکپارچه با عناصر شاخصي مانند بادگيرهاي قديمي و کوچه هاي باريک و سايه انداز، که يادآور شهرهاي سنتي ايراني است، علاوه بر ارزش هاي فرهنگي که در سيماي کلي خود دارد و نيز سرزندگي و شادابي که در آن ديده مي شود، در برگيرنده دانه هاي معماري ارزشمندي ست که هر يک راوي داستاني از تاريخ و سرگذشت اين مرز و بوم است. نتايج مطالعات ميداني در خصوص معماري اين بندر تاريخي نشان ميدهد که تعداد بيش از 280 خانه تاريخي در اين بافت وجود دارد که در اين ميان بالغ بر 70 خانه، ارزش ثبت اثر در فهرست آثار تاريخي کشور را دارند. اين موضوع در نوع خود نشان از بينظير بودن شرايط کالبدي اين بافت تاريخي دارد که ميتواند تصويري حقيقي از الگوي شهرسازي ايراني و معماري خانه هاي نواحي جنوبي کشور ايران ارائه نمايد.
بافت تاريخي- فرهنگي بندر کنگ از بافت هاي پويا و زنده کشور است که شرايط اقليمي نقش به سزايي در نحوه شکل گيري اين بافت داشته؛ چرا که بهترين راه حل معماري در گذشته در اقليم گرم و مرطوب منطقه، تقويت جريان هوا در داخل و نيز پيرامون ساختمان است و وجود بادگير که يکي از عناصر شاخص، غالب و کاربردي است و همچنين کوچه هاي باريک و شبکه بندي ارگانيک معابر در اين بافت دليلي بر اين مدعاست.
بالغ بر 320 بادگير در اين شهر تاريخي هنوز سالم و پابرجا باقي مانده است که باعث تمايز و منحصر به فرد بودن اين بافت نسبت به ساير شهرهاي تاريخي کوچک در حاشیه خلیج فارس شده است. به راستي پس از يزد مي توان بندر کنگ را شهر بادگيرها دانست: بادگيرهايي که در دورنماي کلي اين شهر به عنوان عنصري نمادين از معماري ايراني در کنار مناره هاي مساجد اين شهر و درختان نخل استوار آن جلوه اي بي نظير ازشهر ايراني را به تصوير مي کشند.
ارزشمندي اين بافت نه تنها به جهت کالبد با ارزش معماري و شهرسازي آن است، بلکه به دليل پيوستگي جريان زندگي مردماني است که تاکنون، ميراث بانان شايسته اي براي پيشينيان خود بوده اند. وجود آئين هايي مانند رزيف خواني و مشاغل سنتي از جمله صيادي، لنج سازي و دريانوردي که تاکنون نيز به صورت فعال در اين بندر در حال انجام مي باشد، بافت قديم بندر کنگ را به يکي از ارزشمندترين بافت هاي کهن و فعال کشور تبديل نموده است.
خیابان امام خمینی . ابتدای خیابان سی تیر . خیابان پروفسور رولن .شماره یک موزه ملی ایران سالن همایش موزه ملی ایران.