شب مرتضی فرهادی

 

به پاس چندین دهه تحقیق ، پژوهش و نگارش دهها کتاب و مقالات بیشمار دکتر مرتضی فرهادی و سالیان تدریس ایشان در دانشگاهها و مراکز علمی مجله بخارا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی شبی از شبهای تجلیل از بزرگان فرهنگ ایران خود را اختصاص داده است به ایشان. در این مراسم که درساعت پنج بعد ازظهر دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود سخنرانان : فرشاد مومنی ، مهدی محسنیان راد ،محمد درویش ، محمد جواد مرادی نیا و علی دهباشی درباره زندگی علمی و آثار استاد مرتضی فرهادی سخنرانی خواهند کرد. و همچنین استاد علی اکبر شکارچی به افتخار ایشان اجرای موسیقی خواهند داشت .
استاد فرهادی در ۱۴ بهمن سال ۱۳۲۳ در ملایر به دنیا آمد. دوره کودکی را در مهاباد، و دوران نوجوانی و جوانی را در خمین گذراند. وی دارای لیسانس در رشتهٔ روان‌شناسی، فوق لیسانس در رشتهٔ ارتباطات اجتماعی و دکترا در رشتهٔ جامعه‌شناسی می‌باشد.
دکتر فرهادی با ۵۲سال خلق آثار ادبی،هنری، علمی،مطبوعاتی و ۵۵ سال تدریس در سطوح گوناگون از دورترین روستاهای لرستان تا مرکز ایران از دهه ۴۰ تا به امروز ، گمنام ترین استاد این مرز و بوم بوده است. دلیل این گمنامی آثار نازل ویا اندگ نبوده است.
ایشان هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی می‌باشد و سردبیر فصلنامه علوم اجتماعی است.دکتر فرهادی از کمی قبل از انقلاب تاکنون، در دانشکده‌های مختلف به تدریس دروسی نظیر مبانی مردم‌شناسی، مردم‌شناسی روستایی، مردم‌شناسی ایران، مردم‌شناسی هنر، مردم‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی ایلات و عشایر، جامعه‌شناسی روستایی، تعاونی‌های سنتی، نظریه‌ها و سازمان‌های مشارکتی، روان‌شناسی اجتماعی و … پرداخته‌است. نخستین پژوهش میدانی و مردم‌شناسی وی در سال ۱۳۴۷ انجام و در سال ۱۳۴۸، در نخستین ویژه‌نامهٔ روستایی ایران به نام کتاب روستا به چاپ رسیده‌است.

مجموعه آثار استادمرتضی فرهادی

در فصل‌های خندهٔ دشوار:
مجموعهٔ ۴۶ شعر ۱۳۴۶–۱۳۵۴، تهران: شب‌شکن، ۱۳۵۷.

کمره‌نامه (هشت در به هشت منظر از هفت هزار خوان): هشت ریز مردم‌نگاری از فرهنگ فرادادی مردم کمره (شهرستان خمین) و دو ضمیمه، تهران: امیرکبیر، چاپ اول (با نام نامهٔ کمره در ۲ جلد): ۱۳۶۹.

چاپ دوم: دانشگاه علامه طباطبایی، ‏ چاپ اول: ۱۳۹۴.

ویراست دوم: کمره مطالعه موردی و میان‌رشته‌ای، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی‏ .

نگ‍اه‍ی ب‍ه اه‍م‍ی‍ت و پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه ک‍ب‍وت‍رخ‍ان‍ه‌ه‍ای ای‍ران‌، م‍ت‍رج‍م ف‍ارس‍ی ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی ع‍رف‍ان پ‍روی‍ز، ت‍ه‍ران: ج‍ش‍ن‍وارهٔ ه‍ن‍ری ادب‍ی روس‍ت‍ا، ۱۳۷۲.

ف‍ره‍ن‍گ ی‍اری‍گ‍ری در ای‍ران: درآم‍دی ب‍ه م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی و ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ی ت‍ع‍اون‌ (۲ جلد)، ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‏ ، ۱۳۷۳

واره: ن‍وع‍ی ت‍ع‍اون‍ی س‍ن‍ت‍ی ک‍ه‍ن و زن‍ان‍ه در ای‍ران، درآم‍دی ب‍ه م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی و ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ی ت‍ع‍اون و م‍ش‍ارک‍ت م‍ردم‍ی‌، ت‍ه‍ران: وزارت ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی، م‍ع‍اون‍ت ت‍روی‍ج و م‍ش‍ارک‍ت م‍ردم‍ی، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی، چاپ اول: ۱۳۸۰

واره: درآمدی به مردم‌شناسی وجامعه‌شناسی تعاون، تهران: شرکت سهامی انتشار‏ ، ۱۳۸۷.

موزه‌های بازیافته، کرمان: مرکز کرمان‌شناسی‏ ، ۱۳۷۸.

کشتکاری و فرهنگ: چون و چراهایی بر کشاورزی صنعتی و شیوه‌های سنتی بهورزی و بهداری و توان بخشی زمین در ایران، رساله‌ای در باب مردم‌شناسی اقتصاد، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مؤسسهٔ پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته‌های تحقیقاتی ، چاپ اول: ۱۳۸۲
چاپ دوم: تهران: ثالث‏ ، ۱۳۸۷.

موزه‌هایی در باد: رساله‌ای در باب مردم‌شناسی هنر

صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن‏ : پنج مقاله در باب مردم‌شناسی جنگ و توسعه، تهران‏ : ثالث‏ ،۱۳۸۷؛ تهران‏ : انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی‏ ،۱۳۹۷.

انسان‌شناسی یاریگری، تهران: ثالث‏ ، چاپ اول: ۱۳۸۸.
چاپ دوم: سمنان: انتشارات حبله‌رود‏ ، ۱۳۹۶

دگرگونی‌های فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار در ایران، سمنان: انتشارات حبله‌رود‏ ، ۱۳۹۶.

کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ انسان‌شناسی توسعه نیافتگی و واگیره پیشرفت پایدار و همه سویهٔ فرادادی و فتوتی در ایران ، تهران:دانشگاه علامه طباطبائی (دو جلد-۱۳۰۰ صفحه)، ۱۳۹۷.

کتاب به راه بادیه رفتن:نقد علوم اجتماعی و بن لادهای آن در ایران، اثر مشترک با مرتضی سالمی قمصری (دستیار پژوهشی مؤلف، همکار چندین ساله مؤلف در مجلات علوم اجتماعی (مدیر داخلی) و دانش‌های بومی ایران (دستیار سردبیر) و ویراستار برخی از آثار مؤلف از جمله دو جلد از نامه کمره و صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟)، سمنان:انتشارات حبله رود، ۱۳۹۸.
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان نجات اللهی . چهارراه ورشو . تالار فردوسی