شب کولی های ایران

 

مردان، زنان و کودکانی همیشه مسافر که دل به خاک نمی بندند و به مرغان مهاجری می مانند که از سرزمینی به سرزمین دیگر در سفر اند. مردمانی سفر زاد و راه مسلک که بر زمین بذر خاطره می ریزند، خاطره ای که با موسیقی، هنر، شعر، نمایش، شوخی و قصه در هم تنیده است.
در مجمع التواریخ و القصص و شاهنامه حکایت از کولیانی است که به خواست بهرام پادشاه ایران از هند به ایران آمده اند. در ایران به آنان کولی، غربت، لولی، سوری، چلی، و غیره گفته اند. در ادبیات معاصر نیز حضور چشم نواز آنان را در آثار شاعرانی چون سیاوش کسرایی با تخلص کولی و سیمین بهبهانی می توان به تماشا نشست.
مجله بخارا با همکاری موزه ملی ایران، پژوهشکده مردم شناسی و ایکوم شب کولی را با سخنرانی سید احمد محیط طباطبایی، پوپک عظیم پور، افشین نادری، محسن شهنازدار، ثریا باباخانی، منیری، علیرضا حسن زاده و علی دهباشی (دبیر علمی نشست) در تاریخ دهم دی ماه از ساعت هفده در تالار موزه ملی ایران برگزار خواهد کرد.