شب خانه موزه های تهران

 

خوشبختانه از سال ها قبل تجربه ایجاد و بهره برداری از خانه موزه ها را داشته ایم. در این میان نمی توان از نقش مهم شهرداری تهران در احیاء خانه موزه ها یاد نکرد. اما برنامه شب های بخارا “خانه موزه های تهران” در راستای ضرورت پرداختی دوباره به کارکرد خانه موزه ها است. به ظاهر، آن چه از خانه موزه ها به ذهن متبادر می شود، بنایی است متعلق به یک شخصیت ادبی یا سیاسی و یا هر دو، اما قطعاً فلسفه ایجاد خانه موزه ها چیزی فراتر از پرداخت به کالبد بوده است.
به نظر می رسد خانه موزه، در آن واحد، اهدافی مهم را دنبال می کند. اهدافی که شاید همزمان حاصل شود و این صفت ممیز خانه موزه هاست. از سویی می توان با مشاهده نحوه زندگی صاحبخانه به شناخت بهتر شخصیت ایشان پی برد و اگر با وسواس بیشتری نگاه کنیم، حتی جانمایی اشیاء—اگر باهمان وسواس صاحبخانه چیده شده باشد— گویای اهمیت قایل شدن صاحبخانه به آن شی است.
از سویی قدم زدن در آن فضا ممکن است ما را در کشف زوایای نگاه آن فرد یاری کند.
شب خانه موزه های تهران در تاریخ سه شنبه 16 مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت پنج تا هفت در محل خانه موزه دکتر معین و امیر جاهد واقع در خیابان پیروزی، چهارصد دستگاه از ساعت پنج الی هفت با سخنرانی مهدخت معین، مصطفی ده پهلوان، لیلا زندی، علیرضا عالم نژاد، احمد محیط طباطبایی و علی دهباشی برگزار خواهد شد.