دیدار وگفتگو با محمد حسین خسرو پناه

 

یکصد وسی و هشتمین نشست صبح پنجشنبه های بخارا اختصاص دارد به دیدار وگفتگو با پژوهشگر معاصر ، محمد حسین خسرو پناه که درساعت نه صبح پنجشنبه بیستم دی ۱۳۹۷در خانه گفتمان شهر (وارطان ) با حضور نویسندگان و منتقدان ادبیات اجتماعی و تاریخی به مناسبت انتشار کتاب ” اصلاح یا انقلاب ” (دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران ۱۳۵۷—۱۳۵۳) که از سوی نشر پیام امروز منتشر شده برگزار می شود .
محمدحسین خسروپناه سالهاست که درباره تاریخ معاصر ایران پژوهش می‌کند و حاصل کارهایش در شکل کتاب و مقاله منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
کتابها:
سازمان افسران حزب توده ایران (۱۳۲۳-۱۳۳۳)، تهران: شیرازه، 1378
هدف‌ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی، تهران: پیام امروز، ۱۳۸۱
سازمان افسران حزب توده ایران از درون و درباره سازمان درجه‌داران حزب توده ایران، محمدحسین خسروپناه، تهران: پیام امروز، ۱۳۸۳
تجربه‌ای از همگرایی زنان آسیایی: کنگره نسوان شرق، تهران، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۸۵
فرقه عدالت ایران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان ۱۹۲۰ – ۱۹۱۷، محمدحسین خسروپناه، الیور باست، تهران: شیرازه، پردیس دانش، ۱۳۸۸
نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران (۱۹۰۵-۱۹۱۱)، خسرو شاکری، آرشاویر چلنگریان، تیگران درویش، محمدحسین خسروپناه (به اهتمام)، تهران: شیرازه، پردیس دانش، ۱۳۸۸
شبهای شاعران و نویسندگان ایران (انستیتو گوته تهران: 18 – 27 مهر 1356)، تهران: پیام امروز، 1396
اصلاح یا انقلاب؟ (دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران)، تهران:‌ پیام امروز، 1397

خانه گفتمان شهر . میدان فلسطین . طالقانی غربی . ضلع جنوبی طالقانی . پلاک ۵۱۴