شب ابن بطوطه: ایران و جهان، گزارش تصویری

 

 

 

علی دهباشی و دکتر محمدعلی موحد رونمایی از کتال ابن بطوطه
علی دهباشی و دکتر محمدعلی موحد و رونمایی از کتاب ابن بطوطه
رونمایی از ویرایش جدید کتاب ابن بطوطه: دکتر محمدعلی موحد و مدیران نشر کارنامه
رونمایی از ویرایش جدید کتاب ابن بطوطه: دکتر محمدعلی موحد و مدیران نشر کارنامه
رونمایی از کتاب ابن بطوطه: ایران و جهان در کنار دکتر مجمدعلی موجد، دکتر مصطفی ملکیان و مدیران نشر کارنامه
علی دهباشی در کنار دکتر محمدعلی موحد، دکتر مصطفی ملکیان و مدیران نشر کارنامه
یرایش جدید کتاب ابن بطوطه
دکتر میلاد عظیمی از ویرایش جدید کتاب ابن بطوطه سخن گفت
روزبه زهرایی از مدیران نشر کارنامه
روزبه زهرایی از مدیران نشر کارنامه
نمایی از شب ابن بطوطه: ایران و جهان
نمایی از شب ابن بطوطه: ایران و جهان

 

 

دکتر داریوش رحمانیان
دکتر داریوش رحمانیان

مراسم امضای کتاب ابن بطوطه توسط دکتر مجمدعلی موحد 

  • عکس ها از : ژاله ستار و مجتبی سالک