انتشار بخارا نوروزی

Bukhara-98

شماره نوروزی بخارا با مقالاتی از محمدعلی موحد، شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، محمدرضا باطنی ، ژاله آموزگار ، حورا یاوری، سیروس پرهام، ترانه خانلری، حسین پاینده،مینو مشیری،باستانی پاریزی و … به همراه یکصد و یک شعر منتشر نشده از شفیعی کدکنی و نیز ویژه نامه‎ای به مناسبت نهم اسفند  1331 با خاطرات و مقالاتی از مهدی آذر ، حسین سررشته ، غلامحسین مصدق و همایون کاتوزیان منتشر شد و از شنبه 24 اسفند 92 در دسترس علاقمندان قرار دارد.

با هم مروری داریم بر فهرست مجله بخارا ـ نوروز 93 :

جهان در مقدم صبح بهاران

یکصد و یک شعر منتشر نشده از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی   

زبان فارسی

داستان زبان مادری/ محمدعلی موحد                                                                      

ترکان پارسیگوی…/ محمدرضا شفیعی کدکنی                                                             

سعدی: زمان اجتماعی اهل ادب/ داریوش شایگان                                                       

 

زبانشناسی

زبان به عنوان دستگاهی از علائم/ محمدرضا باطنی  

 

ایرانشناسی

ایرانشناسی در ایتالیا (2)/ سرور کلیایی    

تاریخ نشر

تاریخ نشر کتاب در ایران (23)/ عبدالحسین آذرنگ  

یادداشتهای یک کتابدار

یادداشتهای یک کتابدار (2)/یزدان منصوریان        

همایشی جهانی دربارة داستان و داستاننویسی  / خردهخاطرات خواندنی ژوزه ساراماگو

آویزهها

آویزهها ()/ دکتر هوشنگ دولتآبادی

دیبای زربفت ()/ چرا مرصادالعباد ()/تصحیح یک اشتباه()/ پرسشی از استاد شفیعی کدکنی ()/ یک نکته از این معنی گفتی و همین باشد ()/ استاد باستانی پاریزی / نفثةالمصدور آیتالله خویی ()/حزب توده و بهآذین از نگاه نجف دریابندری ()/ باز هم قطبی ()/ السواد و البیاض سیرگانی ()

فرهنگ

در محاصرة فرهنگ کنسروشده/ ادوآردو گالهآنو/ مینو مشیری  

پنج مقوله

پنج مقوله (5)/ ناصرالدینپروین     

ایران و یکصدمین سال جنگ بزرگ ()/ رسام ارژنگی، نگارگر شاعر ()/ مسجد وقفی مادربزرگ دکتر مصدق ()/ گنجینهای از هنر ایرانی در ژنو ()/ پیشینة بحثبرانگیز رادیو کابل ()

شبهای بخارا ـ شب پرویز ناتل خانلری

گزارش شب پرویز ناتل خانلری/ ترانه مسکوب                                                           

آشنایی من با دکتر خانلری / فتحالله مجتبایی           

میراث استاد خانلری/ ایرج پارسینژاد                                                                           

خانلری از نگاهی دیگر/ حورا یاوری                                                                                  

چهل سال بیش رفت که…/ محمدسرور مولایی                                                            

به یاد شعر عقاب/ عبدالکریم تمنا                                                                           

رخت بنما/ شهرام سرمدی                                                                                      

پدرم خانلری/ ترانه خانلری                                                                                   

قدیمیترین شاگرد دکتر خانلری/ منوچهر پارسادوست                                               

نوروز

ایزدانی که با سال نو به زمین بازمیگردند/ ژاله آموزگار                                                

نوروز و جشن نوروز/ علی بلوکباشی                                                                             

یادداشتهای سفر تاجیکستان در نوروز/ افشین شاهرودی                                            

نوروز در تاجیکستان به روایت تصویر

زیارت سال نو/ هاشم رجبزاده                                                                                      

به ترنّم و ترانه (3)/ مهدی فیروزیان                                                                                

استاد محمدتقی بهار در نوروز لزن هنگام معالجه/ محمد گلبن                                     

خاطرات نوروز در ایران/ مریت هکس/ محمدحسن نظرینژاد، محمدتقی اکبری، احمد نمایی 

مراسم نوروز در حضور ناصرالدینشاه/ کارلا سرنا/ علیاصغر سعیدی                         

نوروز/ یاکوب ادوارد پولاک/ کیکاووس جهانداری                                                       

قُم به بَم/ ایرج افشار                                                                                            

کاشان، اران و نطنز/ ایرج افشار                                                                            

عید آمد و…/ مهدی اخوان ثالث                                                                              

نوروز دیر کرد/ گلنظر                                                                                         

به بهاری که میرسد از راه/ فریدون مشیری                                                            

سودای بهار ـ بهار آمد / پروین دولتآبادی                                                                      

بهار میشود/ سیاوش کسرایی                                                                                

نوروز و یاد کابل/ محمد آصف فکرت                                                                    

آب نوبر/ حسین اکبری                                                                                          

بهاریه (6)/ صمصام کشفی                                                                                     

دستهایم پر شده از کودکیات/ نورالدین زرینکلک                                                  

بهانة آواز/ محمد صنعتکار                                                                                  

وقایع نهم اسفند 1331

روایت عینی از ماجرای نهم اسفند 1331/ مهدی آذر 

نهم اسفند 1331 و جدا شدن قطعی صفها/ محمدعلی موحد 

نهم اسفند از نگاهی دیگر/ محمدعلی همایون کاتوزیان/ فرزانه طاهری      

توطئة نهم اسفند/ غلامحسین مصدق           

واقعة نهم اسفند 1331/ حسینقلی سررشته   

ماجرای نهم اسفند به روایت شعبان جعفری          

معرفی گالری بوم

گالری بوم، متفاوت و مدرن (نگاهی به نمایشگاههای: عباس کیارستمی، نصرتالله مسلمیان، پرویز کلانتری و غلامحسین نامی)/ فهیمه شاهرخی                                                                      

معرفی کتاب

ادیان ایرانی/ سیما سلطانی476

رنج و گنج، ارجنامة دکتر زرشناس/ ترانه مسکوب  

یادداشتی بر دانشنامة مهر و حکاکی در ایران/ محمدابراهیم باستانی پاریزی      

پستیها و بلندیهای نقد ادبی زرینکوب/ سیروس پرهام      

سفرنامه به منزلة روایت/ حسین پاینده      

کرانههای پیدا و پنهان وجود/ معصومه علیاکبری