نگاهی گذرا بر ساحل جزیرۀ سرگردانی/ محمد گلبن

  • برساحل جزیرۀ سرگردانی

( جشن­ نامۀ دکتر سیمین دانشور)

  • به کوشش علی دهباشی
  • تهران. انتشارات سخن، تیراژ 3300 نسخه
  • 1383 ش. 1248 صفحه، مصور، وزیری

یکی دیگر از کارهای خوب و ماندگاری که اخیرا! به همت توان فرسای علی دهباشی مدیر مجله بخارا انتشار یافته، جشن نامۀ ارزندۀ دکتر سیمین دانشور نویسنده و مترجم آگاه روزگار ما است. ظاهراً نام این جشن نامه برگرفته از یکی از داستانهای سرکار خانم دانشور است. باید از ناشر محترم این کتاب سپاسگزار بود که کتاب را به بهترین چاپ و جلد به بازار نشر عرضه داشته است. این کتاب دارای 1248 صفحه است. از سالها پیش از جناب دهباشی شنیدم که در تدارک است که این کتاب را در دو مجلد منتشر کند. گویا به علت کمبود کاغذ آقای دهباشی نزدیک به 900 صفحه کتاب را که جلد دوم این جشن نامه است به فرصتی دیگر موکول کرده است.

این کتاب به چند بخش تقسیم شده و مؤلف محترم با یک حوصلۀ درخورستایش مطالب کتاب را به قرار زیر تدوین و بخش بندی کرده است.

قسمت اول:

زندگی نامۀ خانم دانشور/سالشمار سیمین دانشور/کتابشناسی خانم دانشور. پدر سیمین دانشور

قسمت دوم:

درباره سیمین و خاطراتی از او

این بخش از کتاب از صفحۀ 45 آغاز می شود و دربردارندۀ چهارده مطلب است که تا صفحه 115 کتاب را دربرگرفته است.

قسمت سوم:

نقد آثار خانم سیمین دانشور است.

این بخش نیز فهرست و دربرگیرندۀ یازده مطلب است که تا صفحه 225 کتاب را شامل است.

قسمت چهارم:

نقدهایی است که دربارۀ سووشون و مجموعه­ های داستان خانم دانشور تدوین شده این قسمت به بیست و هفت موضوع اختصاص دارد و گزیدۀ نقدهایی است که دربارۀ کتاب خانم دانشور سووشون نوشته شده است.

قسمت پنجم:

این قسمت اختصاص به معرفی و نقدهایی دارد که « سی و پنج مطلب در مورد جزیرۀ سرگردانی خانم دانشور نوشته اند و از عناوین مطالب پیداست که بخش مهمی از کتاب است.

قسمت ششم:

این بخش نیز اختصاص به گفتگوهایی دارد که با سیمین دانشور انجام داده اند و در مجموع نه گفتگو و موضوع را دربردارد.

قسمت هفتم:

اشعاری است خطاب به خانم دانشور از گویندگانی چون سیمین بهبهانی، خوئی، حسین منزوی، هومن و … که دربردارندۀ هیجده شعر است.

قسمت هشتم: اختصاص به گزیده ای از نمونه های آثار خانم دانشور دارد که از ص 1131/1181 را به خود اختصاص داده است و نوشته هایی از خواندنی به خصوص نوشته خانم دانشور درباره پروین.

قسمت نهم:

دربردارندۀ تصاویری است از خانم دانشور، جلال آل احمد و دوستان خانم دانشور ، که بسیاری از این تصویرها برای نخستین مرتبه در اینجا به چاپ رسیده اند و دوران مختلف زندگانی خانم دانشور را نشان می دهند.

سالها است چاپ و نشر جشن نامه، یادنامه ها و بزرگداشت نامه ها در کشور ما رواج دارد. مطالب بسیاری از آنها ارتباط با موضوع کتاب ندارد. اما این جشن نامۀ خانم سیمین دانشور از آن جهت قابل اهمیت است که مطالب تدوین شده اختصاص به معرفی و نقد آثار خانم دانشور دارد و علاوه بر اینکه خواننده با مطالعۀ مطالب این کتاب خانم دانشور و آثار ماندگار او را می شناسد با محاسن و معایب داستان نویسی از نظر کلی آشنا می شود. بسیاری از نوشته های این کتاب با دقت و موشکافی خاصی تحریر شده . خواننده ای که با آثار خانم دانشور آشنایی دارد متوجه می شود که نویسندگان آنچه را دربارۀ خانم دانشور نوشته اند تا چه پایه و مایه به حقیقت نزدیک است.

آثار خانم دانشور پرخواننده است و هر اثری که از او انتشار یافته خیلی زود در بازار نشر جای خود را باز کرده است تا خواننده ای خود این کتاب را به دست مطالعه نگیرد نمی تواند به ارزش این کتاب پی ببرد و زحماتی را که کوششگر آن در سر تدیون اثر بر خود هموار کرده به خوبی شناخته شود.

بار دیگر انتشار این اثر ارزنده را به آقای علی دهباشی و ناشر محترم آن تبریک می گویم. شک ندارم که این اثر در میان کتاب های مشابه از ویژگی های ممتازی برخوردار است و خوانندگان از مطالعۀ آن سود بسیار خواهند برد.