دریا…رود/حسین اکبری(سمن)

photo-52

1

روایت سفرم را،

به رود گفتن…. باید

که قلب دریا راست،

توان و تاب تحمل،

به لحظه‌های شنفتن،… شاید!

 

2

باورم نیست که دریا

نپذیرفته به آغوش، تن رودی را

بی‌گمانم اما

که اگر رود نمرده‌ست

سر به دامان فریباش سپرده‌ست

………………………..

تا در آغوش تو آرام نگیرم،

هستم!