سرد/ حسین اکبری ( سمن)

 

سحري‌ بود، زمستان‌

 در من‌ امّا…

                                     شوق‌ گرمايي‌ ديدار تو بود

 در گشودي‌، گفتي‌:

                                                             خانه‌ گرم‌ است‌

 و باز به‌ گمانم‌ گفتي‌:

                                                             همة‌ پنجره‌ها هم‌ بسته‌ ست‌

 موج‌ يك‌ زمزمه‌ در من‌ پاشيد:

 همة‌ پنجره‌ها هم‌ بسته‌ ست‌؟

 پنجرة‌ چشم‌ تو امّا باز است‌

 و هواي‌ نگهت‌

                                                 آه‌ من‌ يخ‌ زده‌ام‌!

                                                                                                             دي‌ ماه‌ 87