دعای عشق/ مهناز حمیدی

 … و مرا نذر كن‏

 و من اتفاق خواهم افتاد

 و من تعبير خواهم شد

 چونان معجزه‏اى‏

    بر لبان ناممكن‏ترين دعا

 و من بر آه خواهم شد

    از دهان مرگ‏

    بر بلنداى عشق.

 در بال بالِ فرشته‏اى‏

 حل خواهم شد

    بر حلول ماه‏

    در سكرِ پرواز