One Comment

  1. 1

    اسد مشرف زاده

    باسپاس از جناب دهباشی که یک تنه در معرفی فرهنگ جهان واین بار با معرفی نامداری چون کافکا ایستاده وسر فراز راهی این گسترش پویایی وانتقال آن به نسلی است که چنین انسانهای فر هیخته ای راکمتر سراغ دارد .دهباشی عزیز وهمه عزیزان سپاس

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour