شب کولی های ایران

 

مجله بخارا با همکاری موزه ملی ایران، پژوهشکده مردم شناسی و ایکوم شب کولی را با سخنرانی سید احمد محیط طباطبایی، پوپک عظیم پور، افشین نادری، محسن شهنازدار، ثریا باباخانی، منیری، علیرضا حسن زاده و علی دهباشی (دبیر علمی نشست) در تاریخ دهم دی ماه از ساعت هفده در تالار موزه ملی ایران برگزار کرد. اکنون می توانید گزارش این شب را در لینک زیر تماشا کنید: 

https://youtu.be/jmiLYr8U4co?si=82AEnP0UsbUfPrg0