میراث ایرانی در عراق با نگاهی به کتاب «هترا شهر خورشید»

دهمین صبح جمعه بخارا در کافه فلسفه به موضوعی مهم و کمتر شناخته شده دربارهٔ میراث باستانی اشکانی در عراق اختصاص دارد. این نشست در ساعت ۱۰ صبح جمعه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ به صورت زنده از نشانی زیر پخش می‌شود:
instagram.com/bukharamag
 
اگرچه شاهنشاهی اشکانی و فرمانروایی پارت‌ها روزگاری دراز سرور خاور زمین بوده و از این جهت دیرپاترین زنجیرۀ پادشاهی ایران باستان است اما از نظر آثار باستانی ملموس در ایران دست پُری ندارد. از این رو جامعهٔ علمی و علاقه‌مندان تاریخ و فرهنگ ایران زمین همواره به دنبال روزنه‌ای هرچند کم سو بوده‌اند تا به یاری آن بر بخشی از این روزگار آگاهی یابند. در همین فضای دلسرد کننده بود که هترا نزدیک‌ترین برادر پایتخت اشکانی با گشاده‌رویی، رخ نمود.
شهری استوار و نامدار که با پرستشگاه‌ها، تندیس‌ها و کتیبه‌های بیشمار خود بهترین، بزرگترین و سرشارترین و درخشان‌ترین گنجینهٔ بازمانده از دوران اشکانی است. آینهٔ تمام‌نمای معماری پارتی و مرکز گره‌خوردن فرهنگ ایرانی، میان‌رودانی و غربی.
کتاب «هترا شهر خورشید» که با ترجمۀ مهدی برزگر به همت نشر ایشتار منتشر شده گنجینه‌ای است گشوده به روی دلداگان و دانشجویان این حوزه.
این نشست با حضور دکتر مصطفی ده‌پهلوان رییس موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران، دکتر لیلی ورهرام، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران، دکتر جواد اصغری، عضو هیئت علمی گروه زبان عربی دانشگاه تهران و مهدی برزگر مترجم کتاب روز جمعه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح برگزار و به صورت زنده از اینستاگرام پخش خواهد شد.
Instagram.com/bukharamag