پیام دکتر ژاله آموزگار به علی دهباشی

 

می‌دانستم همه شما را دوست دارند ولی نه تا این حد!
می‌دانستم که روابط صمیمانه گسترده‌ای دارید ولی تا این حد!
می‌دانستم بخارا جای خاصی در میان اهل قلم و اهل مطالعه دارد ولی نه تا این حد!
می‌دانستم مردم خدمات فرهنگی شما را ارج می‌نهند نه تا این حد!
می‌دانستم در آن سوی مرزها هم دوستان فراوان دارید نه تا این حد!
با این همه انرژی مثبت که به سوی شما فرستاده شده است باید شاهد بهبودی سریع شما باشیم