قابل توجه دوستدران و خوانندگان آثار دکتر داریوش شایگان

نظر به اینکه اخیرا در برخی از رسانه ها بخصوص رسانه های مجازی مطالبی در موضوعات گوناگون به نقل از پدرمان شادروان دکتر داریوش شایگان نقل می شود که ما در صحت ان مطالب تردید داریم .لذا بدین وسیله اعلام می کنیم انچه که در سایت مجله بخارا به نشانی: www.bukharamag.com و کانال تلگرامی bukharamag @منتشر می شود موردتایید است و ایشان هیچگونه کانال تلگرامی وسایت به نام خودشان ندارند.
محمد رحیم شایگان . رکسان شایگان و ترانه شایگان.