برگزیده‎ای از اشعار شماره ۷۵ بخارا ( فروردین ـ تیر ۱۳۸۹)

مقصد…  جلال الدين همايي

(1278- 28 تیر 1359)

جلال الدین همایی
جلال الدین همایی

 

عمري به عبث در ره مقصود دويديم

يك عمر دويديم و به مقصد نرسيديم

گفتند كه يار است به هر گوشه پديدار

ما اين همه گشتيم، چرا يار نديديم

چون طاير آوارة تشويش گرفته

هر لحظه از اين شاخ بدان شاخ پريديم

از خلق خدا خير نديديم از آن روي

در گوشة تنهايي و خلوت بخزيديم

بوديم يكي آهوك رام، وليكن

گرگان به كمينگاه چو ديديم، رميديم

شهد لبن كودكي از خاطر ما برد

زهري كه از اين كاسة وارونه چشيديم

چون دست اجل رخت حيات از تن ما كند

در بستر خواب ابدي راه كشيديم

هم خاك شود باز گرفتم كه دگر بار

چون سبزة نوخاسته از خاك دميديم

در جلوه بود يار به هر سوي پديدار

گر كور نبوديم چرا يار نديديم

گيتي است سياه گلشني آراسته ليكن

ما جز علف هرزه از اين باغ نچيديم

از عهد جواني     سيد كريم اميري فيروزكوهي

(1289 – 19 مهر 1363)