گزارش شب هرمان هسه/ترانه مسکوب

هرمان هسه، نویسنده و شاعر و نقاش بلند پایۀ آلمانی و برندۀ نوبل ادبی 1932 موضوع هفتاد و هشتمین شب از شبهای مجله بخارا بود که عصر روز سه شنبه 17 اسفند 1389 و با همکاری دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی، در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.

در «شب هرمان هسه» نخست دکتر محمد زیار خیرمقدم گفت به برند اِربل سفیر جمهوری فدرال آلمان و دیگر حاضران در این مراسم و سپس علی دهباشی، مدیر مجله، اشاره‌ای داشت به شبهایی که تا کنون مجله بخارا به نویسندگان آلمانی‌زبان اختصاص داده است که می‌توان از آن میان از گونترگراس، فرانتسوبل، آنه ماری شوارتسنباخ، ماکس فریش و فردریش دورنمات نام برد. پس از آن برند اربل، سفیر جمهوری فدرال آلمان که در این مراسم حضور داشت سخنان خود را با مضمون «هرمان هسه، نویسندۀ آلمانی ـ سوئیسی» آغاز کرد.