سازمان میراث فرهنگی باغ کتیبه ها/ منوچهر ستوده

باغ‌ كتيبه‌ها

ضرورت‌ و اهداف‌ مولاژبرداري‌ كتيبه‌ها صخره‌اي‌ و تأسيس‌ مركز مطالعات‌ كتيبه‌شناسي‌. حسب‌الامر خيرخواهانة‌ جناب‌ آقاي‌ سيد طه‌ هاشمي‌ معاون‌ محترم‌ سازمان‌ و رئيس‌ پژوهشگاه‌ ميراث‌ فرهنگي‌، صنايع‌ دستي‌ و گردشگري‌ و حسن‌ استقبال‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر ابوالقاسم‌ اسماعيل‌پور ـ رئيس‌ محترم‌ پژوهشكده‌ زبان‌شناسي‌ كتيبه‌ها و متون‌ سازمان‌ بدين‌ وسيله‌ شرح‌ گزارش‌ مبسوطي‌ از سابقة‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در خصوص‌ مولاژبرداري‌ از نقوش‌ و نشانه‌ها خطي‌ و كتيبه‌هاي‌ صخره‌اي‌ ايران‌ با هدف‌ تأسيس‌ مركز مطالعات‌ كتيبه‌هاي‌ صخره‌اي‌ مي‌باشد به‌ بهانة‌ برگزاري‌ دومين‌ نمايشگاه‌ مولاژ كتيبه‌هاي‌ صخره‌اي‌ ايران‌ از 13 شهريورماه‌ لغايت‌ 31 شهريورماه‌ سال‌ 1386 در مجموعة‌ تاريخي‌ ـ فرهنگي‌ نياوران‌ جهت‌ استحضار و هرگونه‌ اقدامات‌ مقتضي‌ بعدي‌ ارائه‌ مي‌گردد.

خدا را شكر كه‌ دستگاه‌ به‌ اين‌ فكر افتاده‌ و قصد دارد سروساماني‌ به‌ اين‌ كار بدهد و اين‌ اسناد و مدارك‌ تاريخي‌ را به‌ نوعي‌ حفظ‌ و حراست‌ كند من‌ خود شاهد و ناظر بوده‌ام‌ كه‌ در تخت‌جمشيد گروهي‌ تفنگدار چشم‌ يكي‌ از مردان‌ نقش‌ را آماجگاه‌ خود كرده‌ بودند و تير به‌ طرف‌ آن‌ مي‌انداختند.

عمل‌ ايشان‌ كه‌ دانسته‌ يا ندانسته‌ به‌ اين‌ كار اقدام‌ كرده‌اند براي‌ كشور مضرّ است‌ و نتيجه‌ اين‌ مي‌شود كه‌ سند تاريخي‌ مملكت‌ از ميان‌ مي‌رود و اما نامي‌ كه‌ براي‌ اين‌ مقال‌ انتخاب‌ كرده‌اند با موازين‌ دستوري‌ زبان‌ فارسي‌ سازش‌ ندارد. اضافة‌ باغ‌ به‌ كتيبه‌ از انواع‌ شش‌گانة‌ اضافات‌ نيست‌ و هيچگونه‌ تجانسي‌ ميان‌ باغ‌ و كتيبه‌ نيست‌.

اگر آن‌ را اضافة‌ تشبيهي‌ بدانيم‌ هيچگونه‌ تشابهي‌ ميان‌ باغ‌ و كتيبه‌ نيست‌. شايد عنوان‌ «ايران‌ باغستان‌ كتيبه‌ها» درخور و سزاوار است‌ ولاغير.

15 فروردين‌ 1389 در گلور نوشته‌ شد

بخارا 75، فروردین ـ تیر 1389