پرویز مشکاتیان را یاد/ بهرام بیضایی

خروشي‌ خاست‌ وَه‌ وَه‌ واي‌ در واي؛

كه‌ قانونِ فَلَك‌ بُگسَسْت‌ ناگاه‌!

مگر سازِ جهان‌ از كوك‌ اُفتاد،

كه‌ سوگِ تار و دَف‌ بَرخاست‌ تا ماه‌!

فغان‌ بَر شد ز هر سو شور در شور،

كه‌ سازي‌ را شكسته‌ قهرِ تقدير!

نواييْ رُخ‌ نهان‌ كردَه‌ست‌ در خاك‌؛

چه‌ داني‌ جز که قهر از اين‌ به‌ تعبير!

غريو آمد ز گيتي‌ مرگ‌ در مرگ‌؛

كه‌ خُنياگر رهِ خونِ روان‌ بَست‌!

چو خنده‌ ديد رفته‌ از لبِ ساز،

نه‌ ساز ـ آري‌ ـ كه‌ جانِ خويش‌ بِشْكست‌!

برآمد مويه‌ از چَنتارِ چنگي‌؛

كه‌ زخمِ دل‌ به‌ زخمه‌ باز كردَم‌!

چو يادَت‌ را به‌ مضرابِ دوتايي‌،

به‌ گوشِ اين‌ جهان‌ آواز كردَم‌!

بخاار 75، خرداد ـ تیر 1389